Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖRNSAYD


  БЮРНСАЙД, Бернсайд (Бурнсиде) Уилйам (2.7.1852, Лондон – 21.8.1927, Уест-Уикем) – инэилис рийазиййатчысы, Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1893). Кембриъ Ун-тини битирдикдян (1875) сонра орада ишлямиш, Гринвичдя Дянизчилик коллеъинин проф. олмушду (1885 илдян). Тядгигатлары, ясасян, груплар нязяриййясиня аиддир; сонлу групларын гейри-бяситлийинин критерлярини эюстярмишдир. Ещтималлар нязяриййясиня, автоморф функсийалара, майелярдя дальа нязяриййясиня вя с. сащяляря аид бир сыра ишляр дя она мяхсусдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖRNSAYD


  БЮРНСАЙД, Бернсайд (Бурнсиде) Уилйам (2.7.1852, Лондон – 21.8.1927, Уест-Уикем) – инэилис рийазиййатчысы, Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1893). Кембриъ Ун-тини битирдикдян (1875) сонра орада ишлямиш, Гринвичдя Дянизчилик коллеъинин проф. олмушду (1885 илдян). Тядгигатлары, ясасян, груплар нязяриййясиня аиддир; сонлу групларын гейри-бяситлийинин критерлярини эюстярмишдир. Ещтималлар нязяриййясиня, автоморф функсийалара, майелярдя дальа нязяриййясиня вя с. сащяляря аид бир сыра ишляр дя она мяхсусдур.

  BÖRNSAYD


  БЮРНСАЙД, Бернсайд (Бурнсиде) Уилйам (2.7.1852, Лондон – 21.8.1927, Уест-Уикем) – инэилис рийазиййатчысы, Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1893). Кембриъ Ун-тини битирдикдян (1875) сонра орада ишлямиш, Гринвичдя Дянизчилик коллеъинин проф. олмушду (1885 илдян). Тядгигатлары, ясасян, груплар нязяриййясиня аиддир; сонлу групларын гейри-бяситлийинин критерлярини эюстярмишдир. Ещтималлар нязяриййясиня, автоморф функсийалара, майелярдя дальа нязяриййясиня вя с. сащяляря аид бир сыра ишляр дя она мяхсусдур.