Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYRƏKDAŞI XƏSTƏLİYİ


  БЮЙРЯКДАШЫ ХЯСТЯЛИЙИ, сидик - дашы хястялийи, нефро литиаз – инсан вя щейванларда бюйряк ляйяни, йахуд касаъыгларда сидийин тяркибиня дахил олан маддялярдян дашларын (конкрементлярин) ямяляэялмяси иля сяъиййялянян хястялик. Сидийин физики-кимйяви вязиййятинин позулмасы нятиъясиндя кристаллар вя аморф дузлар (ган лахтасы, фибрин, щцъейря детрити, бактерийалар вя с.) бирликдя даш ямяля эятирир. Дашлар бюйряклярдян бириндя, йахуд щяр икисиндя, тяк вя йа чох сайда, кичик, йахуд ири мяръанвары шякилдя ола биляр. Б.х. киши вя гадынларда яксярян ейни тезликдя, ушагларда ися даща аз мцшащидя олунур. Б.х.-ня тутулма – мцхтялиф юлкялярдя вя юлкядахили яразиляр цзря чох дяйишкяндир. Азярб. Республикасы да Б.х.- нин эениш йайылдыьы ендемик яразилярдян щесаб олунур. Б.х.-нин сябябляри иринли-илтищаби просесляр, хцсусиля пиелонефрит, бязян дахили секресийа вязиляринин хястялянмяси, о ъцмлядян галханабянзяр ятраф вязиляринин щиперфунксийасы вя с.-дир. Онларын ямяляэялмясиндя щяйат тярзи, гидаланма, щабеля торпаьын, ичмяли суйун хцсусиййятляри дя мцщцм рол ойнайыр. Хястялик белдя кцт аьры, йахуд бюйрякдя санъы шяклиндя юзцнц эюстярир; бу, йа бюйряк ляйяни, йа да сидик ахарынын дашла тутулмасы нятиъясиндя баш верир. Тутмадан сонра сидикдя ган ола биляр. Сидик йолларынын инфексийа иля аьырлашмасы заманы сидик буланыг, иринли олур. Санъы тутмалары арасында щяр бюйряйя уйьун нащийялярдя кцт аьрылар олмасы мцмкцндцр; бу аьрылар адятян щярякят заманы эцълянир, щярякятсизликдя ися сакитляшир. Б.х. хястялярин 15%-индя симптомсуз кечир. Диагностикасында рентэен мцайиняси (эюрцнцш шякли, урографийа вя с.) мцщцм ящямиййятя маликдир; лакин сидик туршусу дашлары – уратлар заманы шякилдя сяъиййяви кюлэя олмайа биляр вя беля дашлар даща мцряккяб методларла мцяййян олунур. Ляйяндян сидик ахарына дцшян кичик дашлар чох вахт юз-юзцня, йахуд чохлу мигдарда майе гябул етдикдян (су зярбяси адланан), дярман мцалиъяси (щякимин тяйинаты иля) вя с.-дян сонра дцшцр; ири дашлар бюйрякдян аралана билмир. Тез-тез бюйряк санъысы тутмаларына сябяб олан, кяскинляшмя верян икинъили пиелонефрит, сидик аха- рынын даралмасы иля, щидронефроз вя буна бянзяр щалларла мцшайият олунан ири дашлар чыхарылмалыдыр. Урат дашлары заманы хцсуси препаратларын (дашяридиъиляр) истифадя олунмасы мцяййян гядяр мцаллиъя еффекти верир. Щазырда бюйряк вя сидик йоллары дашларыны дистансион екстракорпорал зярбя дальасы иля парчалайыб хырдалайыр вя сидик йоллары иля хариъ едирляр. Профилактикасы: сидикдашы диатезинин характери нязяря алынмагла пящриз, диуретик дярманлар, сидик инфексийасы иля мцбаризя.
  Яд.: Аьайев М. Нефролоэийа. Б., 2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYRƏKDAŞI XƏSTƏLİYİ


  БЮЙРЯКДАШЫ ХЯСТЯЛИЙИ, сидик - дашы хястялийи, нефро литиаз – инсан вя щейванларда бюйряк ляйяни, йахуд касаъыгларда сидийин тяркибиня дахил олан маддялярдян дашларын (конкрементлярин) ямяляэялмяси иля сяъиййялянян хястялик. Сидийин физики-кимйяви вязиййятинин позулмасы нятиъясиндя кристаллар вя аморф дузлар (ган лахтасы, фибрин, щцъейря детрити, бактерийалар вя с.) бирликдя даш ямяля эятирир. Дашлар бюйряклярдян бириндя, йахуд щяр икисиндя, тяк вя йа чох сайда, кичик, йахуд ири мяръанвары шякилдя ола биляр. Б.х. киши вя гадынларда яксярян ейни тезликдя, ушагларда ися даща аз мцшащидя олунур. Б.х.-ня тутулма – мцхтялиф юлкялярдя вя юлкядахили яразиляр цзря чох дяйишкяндир. Азярб. Республикасы да Б.х.- нин эениш йайылдыьы ендемик яразилярдян щесаб олунур. Б.х.-нин сябябляри иринли-илтищаби просесляр, хцсусиля пиелонефрит, бязян дахили секресийа вязиляринин хястялянмяси, о ъцмлядян галханабянзяр ятраф вязиляринин щиперфунксийасы вя с.-дир. Онларын ямяляэялмясиндя щяйат тярзи, гидаланма, щабеля торпаьын, ичмяли суйун хцсусиййятляри дя мцщцм рол ойнайыр. Хястялик белдя кцт аьры, йахуд бюйрякдя санъы шяклиндя юзцнц эюстярир; бу, йа бюйряк ляйяни, йа да сидик ахарынын дашла тутулмасы нятиъясиндя баш верир. Тутмадан сонра сидикдя ган ола биляр. Сидик йолларынын инфексийа иля аьырлашмасы заманы сидик буланыг, иринли олур. Санъы тутмалары арасында щяр бюйряйя уйьун нащийялярдя кцт аьрылар олмасы мцмкцндцр; бу аьрылар адятян щярякят заманы эцълянир, щярякятсизликдя ися сакитляшир. Б.х. хястялярин 15%-индя симптомсуз кечир. Диагностикасында рентэен мцайиняси (эюрцнцш шякли, урографийа вя с.) мцщцм ящямиййятя маликдир; лакин сидик туршусу дашлары – уратлар заманы шякилдя сяъиййяви кюлэя олмайа биляр вя беля дашлар даща мцряккяб методларла мцяййян олунур. Ляйяндян сидик ахарына дцшян кичик дашлар чох вахт юз-юзцня, йахуд чохлу мигдарда майе гябул етдикдян (су зярбяси адланан), дярман мцалиъяси (щякимин тяйинаты иля) вя с.-дян сонра дцшцр; ири дашлар бюйрякдян аралана билмир. Тез-тез бюйряк санъысы тутмаларына сябяб олан, кяскинляшмя верян икинъили пиелонефрит, сидик аха- рынын даралмасы иля, щидронефроз вя буна бянзяр щалларла мцшайият олунан ири дашлар чыхарылмалыдыр. Урат дашлары заманы хцсуси препаратларын (дашяридиъиляр) истифадя олунмасы мцяййян гядяр мцаллиъя еффекти верир. Щазырда бюйряк вя сидик йоллары дашларыны дистансион екстракорпорал зярбя дальасы иля парчалайыб хырдалайыр вя сидик йоллары иля хариъ едирляр. Профилактикасы: сидикдашы диатезинин характери нязяря алынмагла пящриз, диуретик дярманлар, сидик инфексийасы иля мцбаризя.
  Яд.: Аьайев М. Нефролоэийа. Б., 2007.

  BÖYRƏKDAŞI XƏSTƏLİYİ


  БЮЙРЯКДАШЫ ХЯСТЯЛИЙИ, сидик - дашы хястялийи, нефро литиаз – инсан вя щейванларда бюйряк ляйяни, йахуд касаъыгларда сидийин тяркибиня дахил олан маддялярдян дашларын (конкрементлярин) ямяляэялмяси иля сяъиййялянян хястялик. Сидийин физики-кимйяви вязиййятинин позулмасы нятиъясиндя кристаллар вя аморф дузлар (ган лахтасы, фибрин, щцъейря детрити, бактерийалар вя с.) бирликдя даш ямяля эятирир. Дашлар бюйряклярдян бириндя, йахуд щяр икисиндя, тяк вя йа чох сайда, кичик, йахуд ири мяръанвары шякилдя ола биляр. Б.х. киши вя гадынларда яксярян ейни тезликдя, ушагларда ися даща аз мцшащидя олунур. Б.х.-ня тутулма – мцхтялиф юлкялярдя вя юлкядахили яразиляр цзря чох дяйишкяндир. Азярб. Республикасы да Б.х.- нин эениш йайылдыьы ендемик яразилярдян щесаб олунур. Б.х.-нин сябябляри иринли-илтищаби просесляр, хцсусиля пиелонефрит, бязян дахили секресийа вязиляринин хястялянмяси, о ъцмлядян галханабянзяр ятраф вязиляринин щиперфунксийасы вя с.-дир. Онларын ямяляэялмясиндя щяйат тярзи, гидаланма, щабеля торпаьын, ичмяли суйун хцсусиййятляри дя мцщцм рол ойнайыр. Хястялик белдя кцт аьры, йахуд бюйрякдя санъы шяклиндя юзцнц эюстярир; бу, йа бюйряк ляйяни, йа да сидик ахарынын дашла тутулмасы нятиъясиндя баш верир. Тутмадан сонра сидикдя ган ола биляр. Сидик йолларынын инфексийа иля аьырлашмасы заманы сидик буланыг, иринли олур. Санъы тутмалары арасында щяр бюйряйя уйьун нащийялярдя кцт аьрылар олмасы мцмкцндцр; бу аьрылар адятян щярякят заманы эцълянир, щярякятсизликдя ися сакитляшир. Б.х. хястялярин 15%-индя симптомсуз кечир. Диагностикасында рентэен мцайиняси (эюрцнцш шякли, урографийа вя с.) мцщцм ящямиййятя маликдир; лакин сидик туршусу дашлары – уратлар заманы шякилдя сяъиййяви кюлэя олмайа биляр вя беля дашлар даща мцряккяб методларла мцяййян олунур. Ляйяндян сидик ахарына дцшян кичик дашлар чох вахт юз-юзцня, йахуд чохлу мигдарда майе гябул етдикдян (су зярбяси адланан), дярман мцалиъяси (щякимин тяйинаты иля) вя с.-дян сонра дцшцр; ири дашлар бюйрякдян аралана билмир. Тез-тез бюйряк санъысы тутмаларына сябяб олан, кяскинляшмя верян икинъили пиелонефрит, сидик аха- рынын даралмасы иля, щидронефроз вя буна бянзяр щалларла мцшайият олунан ири дашлар чыхарылмалыдыр. Урат дашлары заманы хцсуси препаратларын (дашяридиъиляр) истифадя олунмасы мцяййян гядяр мцаллиъя еффекти верир. Щазырда бюйряк вя сидик йоллары дашларыны дистансион екстракорпорал зярбя дальасы иля парчалайыб хырдалайыр вя сидик йоллары иля хариъ едирляр. Профилактикасы: сидикдашы диатезинин характери нязяря алынмагла пящриз, диуретик дярманлар, сидик инфексийасы иля мцбаризя.
  Яд.: Аьайев М. Нефролоэийа. Б., 2007.