Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞQABAD DÖVLƏT AZƏRBAYCAN MUSİQİLİ TEATRI

  АШГАБАД  ДЮВЛЯТ  АЗЯРБАЙЪАН МУСИГИЛИ ТЕАТРЫ – 1921 илдя “Яряблински” театр труппасы вя “Беш нюмряли мцсялман труппасы”нын ясасында йарадылмышдыр. 1932 илядяк щявяскарлар дярняйи кими фяалиййят эюстярмиш, 1932 илдя дювлят театры кими тясдиг едилмишдир. Илк вахтлар Азсайлы Миллятляр Театры сонра Тцрк Драм Театры вя нящайят, Ашгабад Дювлят Азярбайъан Мусигили Театрыадланмышдыр.“Надиршащ”(Н.Няриманов), “Иблис”, “Шейда”, ”Марал” (Щ. Ъавид), “Щаъы Гянбяр” (Н. Вязиров), “Юлцляр” (Ъ. Мяммядгулузадя), “Даьылан тифаг”, “Пяри ъаду” (Я. Щагвердийев), “Айдын”, “1905-ъи илдя” (Ъ. Ъаббарлы) пйесляри, “Аршын мал алан”, “О олмасын, бу олсун” мусигили комедийалары, “Ясли вя Кярям”, “Короьлу” опералары (Ц. Щаъыбяйли) вя с. театрын репертуарында ясас йер тутмушдур. Р. Яфганлы, реж. Й. Улдуз вя б. бу театрда бир чох ясяря гурулуш вермишляр. М. Сямядов, М. Манафзадя (Сабит), Ъ. Тащиров, Я. Ъавадов, Г. Мяммядли, Й. Насирли, Я. Бабайев, Щ. Щясянов, Щ. Аьайев, Я. Щцсейнзадя, Г. Щаъыйев, Й. Исмайылов, М. Абдуллайев вя б. театрын фяал тяшкилатчылары вя актйорлары олмушлар. Театрын труппасы Тцркмянистанын шящяр вя кяндляриндя дя тамашалар вермишдир. Театр 1940 илин орталарынадяк фяалиййят эюстярмишдир.

  Яд.: Мяммядли  Г. Азярбайъан театры Орта Асийада. “Азярбайъан” журналы, 1974, № 5.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞQABAD DÖVLƏT AZƏRBAYCAN MUSİQİLİ TEATRI

  АШГАБАД  ДЮВЛЯТ  АЗЯРБАЙЪАН МУСИГИЛИ ТЕАТРЫ – 1921 илдя “Яряблински” театр труппасы вя “Беш нюмряли мцсялман труппасы”нын ясасында йарадылмышдыр. 1932 илядяк щявяскарлар дярняйи кими фяалиййят эюстярмиш, 1932 илдя дювлят театры кими тясдиг едилмишдир. Илк вахтлар Азсайлы Миллятляр Театры сонра Тцрк Драм Театры вя нящайят, Ашгабад Дювлят Азярбайъан Мусигили Театрыадланмышдыр.“Надиршащ”(Н.Няриманов), “Иблис”, “Шейда”, ”Марал” (Щ. Ъавид), “Щаъы Гянбяр” (Н. Вязиров), “Юлцляр” (Ъ. Мяммядгулузадя), “Даьылан тифаг”, “Пяри ъаду” (Я. Щагвердийев), “Айдын”, “1905-ъи илдя” (Ъ. Ъаббарлы) пйесляри, “Аршын мал алан”, “О олмасын, бу олсун” мусигили комедийалары, “Ясли вя Кярям”, “Короьлу” опералары (Ц. Щаъыбяйли) вя с. театрын репертуарында ясас йер тутмушдур. Р. Яфганлы, реж. Й. Улдуз вя б. бу театрда бир чох ясяря гурулуш вермишляр. М. Сямядов, М. Манафзадя (Сабит), Ъ. Тащиров, Я. Ъавадов, Г. Мяммядли, Й. Насирли, Я. Бабайев, Щ. Щясянов, Щ. Аьайев, Я. Щцсейнзадя, Г. Щаъыйев, Й. Исмайылов, М. Абдуллайев вя б. театрын фяал тяшкилатчылары вя актйорлары олмушлар. Театрын труппасы Тцркмянистанын шящяр вя кяндляриндя дя тамашалар вермишдир. Театр 1940 илин орталарынадяк фяалиййят эюстярмишдир.

  Яд.: Мяммядли  Г. Азярбайъан театры Орта Асийада. “Азярбайъан” журналы, 1974, № 5.

  AŞQABAD DÖVLƏT AZƏRBAYCAN MUSİQİLİ TEATRI

  АШГАБАД  ДЮВЛЯТ  АЗЯРБАЙЪАН МУСИГИЛИ ТЕАТРЫ – 1921 илдя “Яряблински” театр труппасы вя “Беш нюмряли мцсялман труппасы”нын ясасында йарадылмышдыр. 1932 илядяк щявяскарлар дярняйи кими фяалиййят эюстярмиш, 1932 илдя дювлят театры кими тясдиг едилмишдир. Илк вахтлар Азсайлы Миллятляр Театры сонра Тцрк Драм Театры вя нящайят, Ашгабад Дювлят Азярбайъан Мусигили Театрыадланмышдыр.“Надиршащ”(Н.Няриманов), “Иблис”, “Шейда”, ”Марал” (Щ. Ъавид), “Щаъы Гянбяр” (Н. Вязиров), “Юлцляр” (Ъ. Мяммядгулузадя), “Даьылан тифаг”, “Пяри ъаду” (Я. Щагвердийев), “Айдын”, “1905-ъи илдя” (Ъ. Ъаббарлы) пйесляри, “Аршын мал алан”, “О олмасын, бу олсун” мусигили комедийалары, “Ясли вя Кярям”, “Короьлу” опералары (Ц. Щаъыбяйли) вя с. театрын репертуарында ясас йер тутмушдур. Р. Яфганлы, реж. Й. Улдуз вя б. бу театрда бир чох ясяря гурулуш вермишляр. М. Сямядов, М. Манафзадя (Сабит), Ъ. Тащиров, Я. Ъавадов, Г. Мяммядли, Й. Насирли, Я. Бабайев, Щ. Щясянов, Щ. Аьайев, Я. Щцсейнзадя, Г. Щаъыйев, Й. Исмайылов, М. Абдуллайев вя б. театрын фяал тяшкилатчылары вя актйорлары олмушлар. Театрын труппасы Тцркмянистанын шящяр вя кяндляриндя дя тамашалар вермишдир. Театр 1940 илин орталарынадяк фяалиййят эюстярмишдир.

  Яд.: Мяммядли  Г. Азярбайъан театры Орта Асийада. “Азярбайъан” журналы, 1974, № 5.