Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BADENVAYLER

  БÁДЕНВАЙЛЕР (Баденwеилер) – АФР-дя балнеоложи иглим курорту. Шварс валд д.-рында, 460 м щцнд.-дя, Фрайбург ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Гышы мцлайим (орта темп-р 2°Ъ-йядяк), йайы истидир (орта темп-р 18°Ъ). Иллик йаьынты 900 мм-дир. Иглимля йанашы натриум-хлоридли минерал сулар да мцалиъя ящямиййятлидир. Ясасян, тяняффцс йоллары, ойнаг вя дамар хястяликляри мцалиъя олунур. Б. минерал булаг ла рын дан щяля гядим ромалылар истифадя етмиш ляр (терм -лярин галыглары сахланылмышдыр).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BADENVAYLER

  БÁДЕНВАЙЛЕР (Баденwеилер) – АФР-дя балнеоложи иглим курорту. Шварс валд д.-рында, 460 м щцнд.-дя, Фрайбург ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Гышы мцлайим (орта темп-р 2°Ъ-йядяк), йайы истидир (орта темп-р 18°Ъ). Иллик йаьынты 900 мм-дир. Иглимля йанашы натриум-хлоридли минерал сулар да мцалиъя ящямиййятлидир. Ясасян, тяняффцс йоллары, ойнаг вя дамар хястяликляри мцалиъя олунур. Б. минерал булаг ла рын дан щяля гядим ромалылар истифадя етмиш ляр (терм -лярин галыглары сахланылмышдыр).

  BADENVAYLER

  БÁДЕНВАЙЛЕР (Баденwеилер) – АФР-дя балнеоложи иглим курорту. Шварс валд д.-рында, 460 м щцнд.-дя, Фрайбург ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Гышы мцлайим (орта темп-р 2°Ъ-йядяк), йайы истидир (орта темп-р 18°Ъ). Иллик йаьынты 900 мм-дир. Иглимля йанашы натриум-хлоридли минерал сулар да мцалиъя ящямиййятлидир. Ясасян, тяняффцс йоллары, ойнаг вя дамар хястяликляри мцалиъя олунур. Б. минерал булаг ла рын дан щяля гядим ромалылар истифадя етмиш ляр (терм -лярин галыглары сахланылмышдыр).