Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞRAMA

   

  АШРÁМА (санскритъя) – интенсив рущани сяйляр, йахуд бу сяйлярин щяйата кечирилдийи мякан; ясасян, щиндуизмдя вя буддизмдя сярэярдан кащинлярин дайанаъаг, йахуд сыьынаъаг  йери.  1)  Щиндуизмдя “ики дяфя доьуланлар”ын, йяни цч али варна цзвляринин (бращманларын, кшатрилярин вя вайшилярин) щяйат мярщяляляри. Идеал щалда “ики дяфя доьулан”ын щяйат йолу дюрд мярщяляйя бюлцнмялидир: бращмачарин, грищастща, ванапрастща, саннйасин. Щяр мярщялянин юз дращмасы (дини боръ) вар иди. Бир мярщялядян диэяриня кечид мцяййян мярасимлярля мцшайият олунур, бязян мярщялялярин ардыъыллыьы позулурду: мяс., бращмачарин (йахуд грищастща) мярщялясиндян бирбаша саннйасин вязиййятиня кечидя иъазя верилирди. Дюрд А. консепсийасы, инсан щяйатынын али камиллик дяряъяси кими, аскет идеалыны ортодоксал бращман дцнйаэюрцшц иля баьламаг, ону айин вязифяляринин сярт ийерархийасы (варна – ашрама – дращма) иля барышдырмаг ъящди иди. 2) Мцяллимин рящбярлийи иля мяняви-рущани камиллийя ъан атанларын сыьынаъаьы – мяшщур рущани хадимлярин юз давамчыларына мянявирущани инкишаф цчцн ялверишли шяраит йаратмаг мягсядиля гурдуглары дини иъма. А. ачыг олур; арзу едян щяр кяс орада йашайа биляр. А.-лар Будда заманындан мялум олса да (гядим мятнлярдя бращман Баваринин Ъянуби Щиндистанда йаратдыьы А.-нын ады чякилир), 20 ясрдя даща эениш йайылмышды. Мцасир Щиндистанда мцхтялиф дини ъяряйанлара мяхсус минлярля А.-лар мювъуддур. Онлардан бир чоху маарифчилик, няшриййат вя хейриййячилик тяшкилатларына чеврилмишдир, мяс.,  Пондишеридя  йерляшян  Ауробиндо, М. Гандинин Вардща йахынлыьында йаратдыьы Севграм вя с.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞRAMA

   

  АШРÁМА (санскритъя) – интенсив рущани сяйляр, йахуд бу сяйлярин щяйата кечирилдийи мякан; ясасян, щиндуизмдя вя буддизмдя сярэярдан кащинлярин дайанаъаг, йахуд сыьынаъаг  йери.  1)  Щиндуизмдя “ики дяфя доьуланлар”ын, йяни цч али варна цзвляринин (бращманларын, кшатрилярин вя вайшилярин) щяйат мярщяляляри. Идеал щалда “ики дяфя доьулан”ын щяйат йолу дюрд мярщяляйя бюлцнмялидир: бращмачарин, грищастща, ванапрастща, саннйасин. Щяр мярщялянин юз дращмасы (дини боръ) вар иди. Бир мярщялядян диэяриня кечид мцяййян мярасимлярля мцшайият олунур, бязян мярщялялярин ардыъыллыьы позулурду: мяс., бращмачарин (йахуд грищастща) мярщялясиндян бирбаша саннйасин вязиййятиня кечидя иъазя верилирди. Дюрд А. консепсийасы, инсан щяйатынын али камиллик дяряъяси кими, аскет идеалыны ортодоксал бращман дцнйаэюрцшц иля баьламаг, ону айин вязифяляринин сярт ийерархийасы (варна – ашрама – дращма) иля барышдырмаг ъящди иди. 2) Мцяллимин рящбярлийи иля мяняви-рущани камиллийя ъан атанларын сыьынаъаьы – мяшщур рущани хадимлярин юз давамчыларына мянявирущани инкишаф цчцн ялверишли шяраит йаратмаг мягсядиля гурдуглары дини иъма. А. ачыг олур; арзу едян щяр кяс орада йашайа биляр. А.-лар Будда заманындан мялум олса да (гядим мятнлярдя бращман Баваринин Ъянуби Щиндистанда йаратдыьы А.-нын ады чякилир), 20 ясрдя даща эениш йайылмышды. Мцасир Щиндистанда мцхтялиф дини ъяряйанлара мяхсус минлярля А.-лар мювъуддур. Онлардан бир чоху маарифчилик, няшриййат вя хейриййячилик тяшкилатларына чеврилмишдир, мяс.,  Пондишеридя  йерляшян  Ауробиндо, М. Гандинин Вардща йахынлыьында йаратдыьы Севграм вя с.

  AŞRAMA

   

  АШРÁМА (санскритъя) – интенсив рущани сяйляр, йахуд бу сяйлярин щяйата кечирилдийи мякан; ясасян, щиндуизмдя вя буддизмдя сярэярдан кащинлярин дайанаъаг, йахуд сыьынаъаг  йери.  1)  Щиндуизмдя “ики дяфя доьуланлар”ын, йяни цч али варна цзвляринин (бращманларын, кшатрилярин вя вайшилярин) щяйат мярщяляляри. Идеал щалда “ики дяфя доьулан”ын щяйат йолу дюрд мярщяляйя бюлцнмялидир: бращмачарин, грищастща, ванапрастща, саннйасин. Щяр мярщялянин юз дращмасы (дини боръ) вар иди. Бир мярщялядян диэяриня кечид мцяййян мярасимлярля мцшайият олунур, бязян мярщялялярин ардыъыллыьы позулурду: мяс., бращмачарин (йахуд грищастща) мярщялясиндян бирбаша саннйасин вязиййятиня кечидя иъазя верилирди. Дюрд А. консепсийасы, инсан щяйатынын али камиллик дяряъяси кими, аскет идеалыны ортодоксал бращман дцнйаэюрцшц иля баьламаг, ону айин вязифяляринин сярт ийерархийасы (варна – ашрама – дращма) иля барышдырмаг ъящди иди. 2) Мцяллимин рящбярлийи иля мяняви-рущани камиллийя ъан атанларын сыьынаъаьы – мяшщур рущани хадимлярин юз давамчыларына мянявирущани инкишаф цчцн ялверишли шяраит йаратмаг мягсядиля гурдуглары дини иъма. А. ачыг олур; арзу едян щяр кяс орада йашайа биляр. А.-лар Будда заманындан мялум олса да (гядим мятнлярдя бращман Баваринин Ъянуби Щиндистанда йаратдыьы А.-нын ады чякилир), 20 ясрдя даща эениш йайылмышды. Мцасир Щиндистанда мцхтялиф дини ъяряйанлара мяхсус минлярля А.-лар мювъуддур. Онлардан бир чоху маарифчилик, няшриййат вя хейриййячилик тяшкилатларына чеврилмишдир, мяс.,  Пондишеридя  йерляшян  Ауробиндо, М. Гандинин Вардща йахынлыьында йаратдыьы Севграм вя с.