Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK AİLƏ

  БЮЙЦК АИЛЯ, аиля иъмасы (етно - графийад а) – цч, dюrd vя bяzяn beш nяslin nцmayяndяlяrindяn ibarяt olан вя ata, oьul, nяvя vя nяticяlяri, elяcя dя qardaшlarыn ailяlяrini birlяшdirян топлум. Б.а.-нин синонимляри кими чох вахт “патриархал аиля”, “эениш аиля” вя “бюлцнмямиш аиля” терминляриндян дя истифадя едилир. B.a.-йя daxil olan bцtцn ailяlяr bir evdя (бах Бюйцк ев) birgя yaшayыr vя vahid tяsяrrцfata malik olurдуlar. 19–20 яsrlяrdя Azяrb.-da “qalыqlar” шяklindя ailя icmalarы hяlя dя mюvcud idi. B.a. иля kiчik ailя arasыnda бir kяmiyyяt fяrqi ilя yanaшы, яsas iki keyfiyyяt fяrqi dя вар. Birincisi, Б.a.-nin mцlkiyyяti dя ailя icmasыna mяxsus olduьu halda, kiчik ailяnin яmlakы yalnыz ailя baшчыsыnыn mцlkiyyяti sayыlыrdы. Иkincisi, Б.a. шaquli istiqamяtdя 3–5 nяsildяn, цfцqi istiqamяtdя isя qardaшlarыn ailяlяrindяn ibarяt olduьu halda, kiчik ailяnin yalnыz шaquli istiqamяtdя 2–3 nяsildяn ibarяt olmasы сяъиййявидир. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK AİLƏ

  БЮЙЦК АИЛЯ, аиля иъмасы (етно - графийад а) – цч, dюrd vя bяzяn beш nяslin nцmayяndяlяrindяn ibarяt olан вя ata, oьul, nяvя vя nяticяlяri, elяcя dя qardaшlarыn ailяlяrini birlяшdirян топлум. Б.а.-нин синонимляри кими чох вахт “патриархал аиля”, “эениш аиля” вя “бюлцнмямиш аиля” терминляриндян дя истифадя едилир. B.a.-йя daxil olan bцtцn ailяlяr bir evdя (бах Бюйцк ев) birgя yaшayыr vя vahid tяsяrrцfata malik olurдуlar. 19–20 яsrlяrdя Azяrb.-da “qalыqlar” шяklindя ailя icmalarы hяlя dя mюvcud idi. B.a. иля kiчik ailя arasыnda бir kяmiyyяt fяrqi ilя yanaшы, яsas iki keyfiyyяt fяrqi dя вар. Birincisi, Б.a.-nin mцlkiyyяti dя ailя icmasыna mяxsus olduьu halda, kiчik ailяnin яmlakы yalnыz ailя baшчыsыnыn mцlkiyyяti sayыlыrdы. Иkincisi, Б.a. шaquli istiqamяtdя 3–5 nяsildяn, цfцqi istiqamяtdя isя qardaшlarыn ailяlяrindяn ibarяt olduьu halda, kiчik ailяnin yalnыz шaquli istiqamяtdя 2–3 nяsildяn ibarяt olmasы сяъиййявидир. 

  BÖYÜK AİLƏ

  БЮЙЦК АИЛЯ, аиля иъмасы (етно - графийад а) – цч, dюrd vя bяzяn beш nяslin nцmayяndяlяrindяn ibarяt olан вя ata, oьul, nяvя vя nяticяlяri, elяcя dя qardaшlarыn ailяlяrini birlяшdirян топлум. Б.а.-нин синонимляри кими чох вахт “патриархал аиля”, “эениш аиля” вя “бюлцнмямиш аиля” терминляриндян дя истифадя едилир. B.a.-йя daxil olan bцtцn ailяlяr bir evdя (бах Бюйцк ев) birgя yaшayыr vя vahid tяsяrrцfata malik olurдуlar. 19–20 яsrlяrdя Azяrb.-da “qalыqlar” шяklindя ailя icmalarы hяlя dя mюvcud idi. B.a. иля kiчik ailя arasыnda бir kяmiyyяt fяrqi ilя yanaшы, яsas iki keyfiyyяt fяrqi dя вар. Birincisi, Б.a.-nin mцlkiyyяti dя ailя icmasыna mяxsus olduьu halda, kiчik ailяnin яmlakы yalnыz ailя baшчыsыnыn mцlkiyyяti sayыlыrdы. Иkincisi, Б.a. шaquli istiqamяtdя 3–5 nяsildяn, цfцqi istiqamяtdя isя qardaшlarыn ailяlяrindяn ibarяt olduьu halda, kiчik ailяnin yalnыz шaquli istiqamяtdя 2–3 nяsildяn ibarяt olmasы сяъиййявидир.