Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BANK HESABLARI

  малиййя вя тясяррцфат фяалиййяти щаггында системляшдирилмиш мялумат ялдя етмяк мягсядиля, кредит тяшкилатлары тяряфиндян онларын юзцнцн вя ъялб олунмуш вясаитлярин учотуну апармаг цчцн тятбиг едилян мцщасибат учоту щесаблары.
  Бцтцн Б. щ. мцяййян яламятя эюря бирляшдирилир вя мяъму етибариля кредит тяшкилатларынын мцщасибат учоту щесабларынын планыны тяшкил едир. Щесаблар планында ашаьыдакы структур гябул олунмушдур: фясилляр, бюлмяляр, алтбюлмяляр, биринъи сыра щесаблары, икинъи сыра щесаблары, аналитик учотун шяхси щесаблары. Щесаблар планынын тяркибиня баланс щесаблары, етибарлы идаряетмя щесаблары, балансданкянар щесаблар, тяъили сювдялярин учоту цзря щесаблар вя депо щесаблары дахилдир. Бцтцн садаланан щесаблар актив вя пассив щесабларына бюлцнцр.
  Пассив баланс щесаблары юзцнцн вя ъялб олунмуш вясаитлярин учоту цчцн, актив щесаблары ися онларын йерляшдирилмяси цчцн тятбиг едилир. Бцтцн баланс щесаблары биринъи сыра щесабларына (ириляшдирилмиш, синтетик щесаблар) вя икинъи сыра щесабларына (деталлашдырыъы, аналитик щесаблар) бюлцнцр. Биринъи сыра щесаблары 102-дян 705-я гядяр цч рягямля ишаря олунур. Икинъи сыра щесаблары беш рягямдян ибарятдир вя биринъи сыра щесабынын нюмрясиня саьдан ики рягям ялавя етмякля гурулур. Икинъи сыра баланс щесаблары йалныз пассив, йахуд йалныз актив ола биляр. Актив вя пассив баланс щесабларынын сырасы цзря вясаитлярин ъялболунма вя йерляшдирилмя мцддятляриня эюря бюлцнмяси нязярдя тутулмушдур. Мцддятляр цзря мцвафиг щесаблара мябляьляр ямялиййатын щяйата кечирилмя анында йазылыр. Мцддятляр сяняд- дя (мцгавилядя, гиймятли каьызда) эюстярилян тарих цзря дейил, ямялиййатын баланс щесабы цзря якс олундуьу тарихя эюря мцяййян едилир. 
  Баланс щесаблары цзря ямялиййатлар валйута нювцня эюря дейил, ямялиййатын мязмунундан асылы олараг якс етдирилир. Кредит тяшкилатлары тяряфиндян хариъи валйутада апарылан ямялиййатлар мцвафиг щесаблар цзря манатла гейд олунур. 
  Бцтцн баланс щесаблары мцштяриляря нязярян бюлцнцр. Мцштярилярин тяснифатынын ясасыны резидентлик яламятляри (юлкядя даими йашайыш, йахуд гейдиййат), мцлкиййят вя фяалиййят нювц формалары тяшкил едир. Етибарлы идаряетмя щесаблары банк мцштяриляринин етибарлы ямялиййатларынын учоту цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу щесаблар цзря айрыъа баланс тяртиб олунур. Балансданкянар щесаблар банклара сахланылмаг, инкассо, йахуд комиссийа цчцн дахил олан гиймятли шейлярин вя сянядлярин; ъидди щесабаты апарылан бланкларын, юзцнцн бурахдыьы гиймятли каьызларын бланкларынын; кредитлярин верилмяси цзря ющдяликлярин (истифадя едилмямиш лимитляр, кредит хятляри); верилмиш вя алынмыш зяманятлярин; эирова алынмыш вя верилмиш ямлакын вя с. учоту цчцн тятбиг едилир. Балансданкянар щесабларда мцштярилярдян вя кредит тяшкилатларындан кредитляр вя фаизляр цзря алынмамыш боръларын, щямчинин зяряр кими силинмиш боръларын учоту апарылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BANK HESABLARI

  малиййя вя тясяррцфат фяалиййяти щаггында системляшдирилмиш мялумат ялдя етмяк мягсядиля, кредит тяшкилатлары тяряфиндян онларын юзцнцн вя ъялб олунмуш вясаитлярин учотуну апармаг цчцн тятбиг едилян мцщасибат учоту щесаблары.
  Бцтцн Б. щ. мцяййян яламятя эюря бирляшдирилир вя мяъму етибариля кредит тяшкилатларынын мцщасибат учоту щесабларынын планыны тяшкил едир. Щесаблар планында ашаьыдакы структур гябул олунмушдур: фясилляр, бюлмяляр, алтбюлмяляр, биринъи сыра щесаблары, икинъи сыра щесаблары, аналитик учотун шяхси щесаблары. Щесаблар планынын тяркибиня баланс щесаблары, етибарлы идаряетмя щесаблары, балансданкянар щесаблар, тяъили сювдялярин учоту цзря щесаблар вя депо щесаблары дахилдир. Бцтцн садаланан щесаблар актив вя пассив щесабларына бюлцнцр.
  Пассив баланс щесаблары юзцнцн вя ъялб олунмуш вясаитлярин учоту цчцн, актив щесаблары ися онларын йерляшдирилмяси цчцн тятбиг едилир. Бцтцн баланс щесаблары биринъи сыра щесабларына (ириляшдирилмиш, синтетик щесаблар) вя икинъи сыра щесабларына (деталлашдырыъы, аналитик щесаблар) бюлцнцр. Биринъи сыра щесаблары 102-дян 705-я гядяр цч рягямля ишаря олунур. Икинъи сыра щесаблары беш рягямдян ибарятдир вя биринъи сыра щесабынын нюмрясиня саьдан ики рягям ялавя етмякля гурулур. Икинъи сыра баланс щесаблары йалныз пассив, йахуд йалныз актив ола биляр. Актив вя пассив баланс щесабларынын сырасы цзря вясаитлярин ъялболунма вя йерляшдирилмя мцддятляриня эюря бюлцнмяси нязярдя тутулмушдур. Мцддятляр цзря мцвафиг щесаблара мябляьляр ямялиййатын щяйата кечирилмя анында йазылыр. Мцддятляр сяняд- дя (мцгавилядя, гиймятли каьызда) эюстярилян тарих цзря дейил, ямялиййатын баланс щесабы цзря якс олундуьу тарихя эюря мцяййян едилир. 
  Баланс щесаблары цзря ямялиййатлар валйута нювцня эюря дейил, ямялиййатын мязмунундан асылы олараг якс етдирилир. Кредит тяшкилатлары тяряфиндян хариъи валйутада апарылан ямялиййатлар мцвафиг щесаблар цзря манатла гейд олунур. 
  Бцтцн баланс щесаблары мцштяриляря нязярян бюлцнцр. Мцштярилярин тяснифатынын ясасыны резидентлик яламятляри (юлкядя даими йашайыш, йахуд гейдиййат), мцлкиййят вя фяалиййят нювц формалары тяшкил едир. Етибарлы идаряетмя щесаблары банк мцштяриляринин етибарлы ямялиййатларынын учоту цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу щесаблар цзря айрыъа баланс тяртиб олунур. Балансданкянар щесаблар банклара сахланылмаг, инкассо, йахуд комиссийа цчцн дахил олан гиймятли шейлярин вя сянядлярин; ъидди щесабаты апарылан бланкларын, юзцнцн бурахдыьы гиймятли каьызларын бланкларынын; кредитлярин верилмяси цзря ющдяликлярин (истифадя едилмямиш лимитляр, кредит хятляри); верилмиш вя алынмыш зяманятлярин; эирова алынмыш вя верилмиш ямлакын вя с. учоту цчцн тятбиг едилир. Балансданкянар щесабларда мцштярилярдян вя кредит тяшкилатларындан кредитляр вя фаизляр цзря алынмамыш боръларын, щямчинин зяряр кими силинмиш боръларын учоту апарылыр.

  BANK HESABLARI

  малиййя вя тясяррцфат фяалиййяти щаггында системляшдирилмиш мялумат ялдя етмяк мягсядиля, кредит тяшкилатлары тяряфиндян онларын юзцнцн вя ъялб олунмуш вясаитлярин учотуну апармаг цчцн тятбиг едилян мцщасибат учоту щесаблары.
  Бцтцн Б. щ. мцяййян яламятя эюря бирляшдирилир вя мяъму етибариля кредит тяшкилатларынын мцщасибат учоту щесабларынын планыны тяшкил едир. Щесаблар планында ашаьыдакы структур гябул олунмушдур: фясилляр, бюлмяляр, алтбюлмяляр, биринъи сыра щесаблары, икинъи сыра щесаблары, аналитик учотун шяхси щесаблары. Щесаблар планынын тяркибиня баланс щесаблары, етибарлы идаряетмя щесаблары, балансданкянар щесаблар, тяъили сювдялярин учоту цзря щесаблар вя депо щесаблары дахилдир. Бцтцн садаланан щесаблар актив вя пассив щесабларына бюлцнцр.
  Пассив баланс щесаблары юзцнцн вя ъялб олунмуш вясаитлярин учоту цчцн, актив щесаблары ися онларын йерляшдирилмяси цчцн тятбиг едилир. Бцтцн баланс щесаблары биринъи сыра щесабларына (ириляшдирилмиш, синтетик щесаблар) вя икинъи сыра щесабларына (деталлашдырыъы, аналитик щесаблар) бюлцнцр. Биринъи сыра щесаблары 102-дян 705-я гядяр цч рягямля ишаря олунур. Икинъи сыра щесаблары беш рягямдян ибарятдир вя биринъи сыра щесабынын нюмрясиня саьдан ики рягям ялавя етмякля гурулур. Икинъи сыра баланс щесаблары йалныз пассив, йахуд йалныз актив ола биляр. Актив вя пассив баланс щесабларынын сырасы цзря вясаитлярин ъялболунма вя йерляшдирилмя мцддятляриня эюря бюлцнмяси нязярдя тутулмушдур. Мцддятляр цзря мцвафиг щесаблара мябляьляр ямялиййатын щяйата кечирилмя анында йазылыр. Мцддятляр сяняд- дя (мцгавилядя, гиймятли каьызда) эюстярилян тарих цзря дейил, ямялиййатын баланс щесабы цзря якс олундуьу тарихя эюря мцяййян едилир. 
  Баланс щесаблары цзря ямялиййатлар валйута нювцня эюря дейил, ямялиййатын мязмунундан асылы олараг якс етдирилир. Кредит тяшкилатлары тяряфиндян хариъи валйутада апарылан ямялиййатлар мцвафиг щесаблар цзря манатла гейд олунур. 
  Бцтцн баланс щесаблары мцштяриляря нязярян бюлцнцр. Мцштярилярин тяснифатынын ясасыны резидентлик яламятляри (юлкядя даими йашайыш, йахуд гейдиййат), мцлкиййят вя фяалиййят нювц формалары тяшкил едир. Етибарлы идаряетмя щесаблары банк мцштяриляринин етибарлы ямялиййатларынын учоту цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу щесаблар цзря айрыъа баланс тяртиб олунур. Балансданкянар щесаблар банклара сахланылмаг, инкассо, йахуд комиссийа цчцн дахил олан гиймятли шейлярин вя сянядлярин; ъидди щесабаты апарылан бланкларын, юзцнцн бурахдыьы гиймятли каьызларын бланкларынын; кредитлярин верилмяси цзря ющдяликлярин (истифадя едилмямиш лимитляр, кредит хятляри); верилмиш вя алынмыш зяманятлярин; эирова алынмыш вя верилмиш ямлакын вя с. учоту цчцн тятбиг едилир. Балансданкянар щесабларда мцштярилярдян вя кредит тяшкилатларындан кредитляр вя фаизляр цзря алынмамыш боръларын, щямчинин зяряр кими силинмиш боръларын учоту апарылыр.