Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK ALMANLAR


  “БЮЙЦК АЛМАНЛАР” (“Эроβдеутсъще”) – Алманийада Мяркязи Авропадакы бцтцн алманларын ващид дювлятдя бирляшдирилмяси уьрунда чыхыш едян сийаси ъяряйанын нцмайяндяляри. Термин 1848– 49 иллярдя Франкфурт Милли мяълисиндя сийаси груплашмалардан бирини адландырмаг мягсядиля истифадя олунмушдур. “Б.а.”-а монархын башчылыьы иля цмумалман федератив дювлятинин йарадылмасы уьрунда чыхыш едян мцщафизякарларын бир гисми (тягр. 100 депутат), щямчинин республика идарячилик формасына ясасланан алман дювлятинин йарадылмасынын тяряфдарлары олан Австрийа вя Ъянуби Алманийа либераллары (тягр. 160 депутат) аид едилирди. “Б.а.”-ын ян мяшщур нцмайяндяси либерал А. фон Шмерлинг иди. 19 ясрин сонларындан “Б.а.”-ын идейалары Австрийанын Алманийа империйасына бирляшдирилмяси шцарында инкишаф етмишдир (бах Аншлусс). 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK ALMANLAR


  “БЮЙЦК АЛМАНЛАР” (“Эроβдеутсъще”) – Алманийада Мяркязи Авропадакы бцтцн алманларын ващид дювлятдя бирляшдирилмяси уьрунда чыхыш едян сийаси ъяряйанын нцмайяндяляри. Термин 1848– 49 иллярдя Франкфурт Милли мяълисиндя сийаси груплашмалардан бирини адландырмаг мягсядиля истифадя олунмушдур. “Б.а.”-а монархын башчылыьы иля цмумалман федератив дювлятинин йарадылмасы уьрунда чыхыш едян мцщафизякарларын бир гисми (тягр. 100 депутат), щямчинин республика идарячилик формасына ясасланан алман дювлятинин йарадылмасынын тяряфдарлары олан Австрийа вя Ъянуби Алманийа либераллары (тягр. 160 депутат) аид едилирди. “Б.а.”-ын ян мяшщур нцмайяндяси либерал А. фон Шмерлинг иди. 19 ясрин сонларындан “Б.а.”-ын идейалары Австрийанын Алманийа империйасына бирляшдирилмяси шцарында инкишаф етмишдир (бах Аншлусс). 

  BÖYÜK ALMANLAR


  “БЮЙЦК АЛМАНЛАР” (“Эроβдеутсъще”) – Алманийада Мяркязи Авропадакы бцтцн алманларын ващид дювлятдя бирляшдирилмяси уьрунда чыхыш едян сийаси ъяряйанын нцмайяндяляри. Термин 1848– 49 иллярдя Франкфурт Милли мяълисиндя сийаси груплашмалардан бирини адландырмаг мягсядиля истифадя олунмушдур. “Б.а.”-а монархын башчылыьы иля цмумалман федератив дювлятинин йарадылмасы уьрунда чыхыш едян мцщафизякарларын бир гисми (тягр. 100 депутат), щямчинин республика идарячилик формасына ясасланан алман дювлятинин йарадылмасынын тяряфдарлары олан Австрийа вя Ъянуби Алманийа либераллары (тягр. 160 депутат) аид едилирди. “Б.а.”-ын ян мяшщур нцмайяндяси либерал А. фон Шмерлинг иди. 19 ясрин сонларындан “Б.а.”-ын идейалары Австрийанын Алманийа империйасына бирляшдирилмяси шцарында инкишаф етмишдир (бах Аншлусс).