Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARGİŞTİXİNİLİ

  Урарту чары Ы Арэиштинин щакимиййяти дюврцндя, тягр. е.я.776 илдя салынмыш шящяр-гала. Урарту михи йазыларында Алаэюз вадисиндя, Араз чайынын сол сащилиндя йерляшян А.-дя сарайларын вя мябядлярин тикилдийи, ятрафында баьларын вя цзцмлцклярин салындыьы гейд олунур. Бурада апарылмыш археоложи газынтылар заманы ялдя едилмиш материаллар Урарту иля Елам арасында ялагялярин олдуьундан хябяр верир.

  Яд.: История древнего мира. Расцвет древ -них обществ. М., 1989.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARGİŞTİXİNİLİ

  Урарту чары Ы Арэиштинин щакимиййяти дюврцндя, тягр. е.я.776 илдя салынмыш шящяр-гала. Урарту михи йазыларында Алаэюз вадисиндя, Араз чайынын сол сащилиндя йерляшян А.-дя сарайларын вя мябядлярин тикилдийи, ятрафында баьларын вя цзцмлцклярин салындыьы гейд олунур. Бурада апарылмыш археоложи газынтылар заманы ялдя едилмиш материаллар Урарту иля Елам арасында ялагялярин олдуьундан хябяр верир.

  Яд.: История древнего мира. Расцвет древ -них обществ. М., 1989.

  ARGİŞTİXİNİLİ

  Урарту чары Ы Арэиштинин щакимиййяти дюврцндя, тягр. е.я.776 илдя салынмыш шящяр-гала. Урарту михи йазыларында Алаэюз вадисиндя, Араз чайынын сол сащилиндя йерляшян А.-дя сарайларын вя мябядлярин тикилдийи, ятрафында баьларын вя цзцмлцклярин салындыьы гейд олунур. Бурада апарылмыш археоложи газынтылар заманы ялдя едилмиш материаллар Урарту иля Елам арасында ялагялярин олдуьундан хябяр верир.

  Яд.: История древнего мира. Расцвет древ -них обществ. М., 1989.