Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK AVSTRALİYA KÖRFƏZİ


  БЮЙЦК АВСТРАЛИЙА КЮРФЯЗИ (Эреат Аустралиан Биэщт) – Щинд океанында, Австралийанын ъ. сащилиндя кюрфяз. Пейсли бурну иля Тасманийа а. арасындадыр. Сащ. 1335 мин км2, дяринлийи 5670 м- я гядярдир. Мяркязи щиссясиндя Спенсер вя Сент-Винсент кюрфязляри гурунун ичярисиня даща чох узаныр. Ясас адасы Кенгурудур. Гарышыг вя суткалыг габармалар (щцнд. 3,6 м-ядяк ) олур. Портлары: Аделаида (Сент-Винсент кюрфязи), Кингстон вя с.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK AVSTRALİYA KÖRFƏZİ


  БЮЙЦК АВСТРАЛИЙА КЮРФЯЗИ (Эреат Аустралиан Биэщт) – Щинд океанында, Австралийанын ъ. сащилиндя кюрфяз. Пейсли бурну иля Тасманийа а. арасындадыр. Сащ. 1335 мин км2, дяринлийи 5670 м- я гядярдир. Мяркязи щиссясиндя Спенсер вя Сент-Винсент кюрфязляри гурунун ичярисиня даща чох узаныр. Ясас адасы Кенгурудур. Гарышыг вя суткалыг габармалар (щцнд. 3,6 м-ядяк ) олур. Портлары: Аделаида (Сент-Винсент кюрфязи), Кингстон вя с.

  BÖYÜK AVSTRALİYA KÖRFƏZİ


  БЮЙЦК АВСТРАЛИЙА КЮРФЯЗИ (Эреат Аустралиан Биэщт) – Щинд океанында, Австралийанын ъ. сащилиндя кюрфяз. Пейсли бурну иля Тасманийа а. арасындадыр. Сащ. 1335 мин км2, дяринлийи 5670 м- я гядярдир. Мяркязи щиссясиндя Спенсер вя Сент-Винсент кюрфязляри гурунун ичярисиня даща чох узаныр. Ясас адасы Кенгурудур. Гарышыг вя суткалыг габармалар (щцнд. 3,6 м-ядяк ) олур. Портлары: Аделаида (Сент-Винсент кюрфязи), Кингстон вя с.