Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BANKƏ

  Азярб. Респ. Нефтчала р-нунда гясябя. Банкя я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 4 км шм.-да, Кцр чайынын сол сащилиндя, Ъянуб-Шярги Ширван дцзцндядир. Ящ. 7149 (2008); якинчилик, щейвандарлыг вя балыгчылыгла мяшьулдур. Балыг комбинаты, мяишят хидмяти комбинаты, чялляк з-ду, 2 там орта мяктяб, мяктябягядяр тярбийя мцяссисяси, хястяхана, мядяниййят еви, почт, 3 китабхана вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BANKƏ

  Азярб. Респ. Нефтчала р-нунда гясябя. Банкя я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 4 км шм.-да, Кцр чайынын сол сащилиндя, Ъянуб-Шярги Ширван дцзцндядир. Ящ. 7149 (2008); якинчилик, щейвандарлыг вя балыгчылыгла мяшьулдур. Балыг комбинаты, мяишят хидмяти комбинаты, чялляк з-ду, 2 там орта мяктяб, мяктябягядяр тярбийя мцяссисяси, хястяхана, мядяниййят еви, почт, 3 китабхана вар.

  BANKƏ

  Азярб. Респ. Нефтчала р-нунда гясябя. Банкя я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 4 км шм.-да, Кцр чайынын сол сащилиндя, Ъянуб-Шярги Ширван дцзцндядир. Ящ. 7149 (2008); якинчилик, щейвандарлыг вя балыгчылыгла мяшьулдур. Балыг комбинаты, мяишят хидмяти комбинаты, чялляк з-ду, 2 там орта мяктяб, мяктябягядяр тярбийя мцяссисяси, хястяхана, мядяниййят еви, почт, 3 китабхана вар.