Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK BULQARISTAN

  БЮЙЦК БУЛГАРЫСТАН – 1) 635–665-ъы иллярдя мювъуд олмуш булгар ханлыьынын тарихшцнаслыгда гябул едилмиш ады. Б.Б. Гярби Эюйтцрк хаганлыьынын парчаланмасындан Хязяр хаганлыьынын йаранмасына эятириб чыхаран хязярлярин кючц башланьыъына гядяр мювъуд олмушдур. 635 илдя Кубрат юз щакимиййяти алтында бир нечя булгар тайфаны (кутригурлар, утигурлар, оногурлар) бирляшдиряряк авар хаганына гаршы цсйан галдырмышдыр. Нятиъядя Кубрат йени ханлыьын баниси вя илк ханы олмушдур. Б.Б.-нын тяркибиня Ашаьы Кубанбойу вя Шярги Азовйаны яразиляр, диэяр тядгигатчыларын фикиринъя, Ставропол йцксяклийиндян вя Фанагорийадан Орта Ашаьы Днепрбойуна, йахуд Ъянуби Буга гядяр олан торпаглар дахил иди. Кубрат Бизанс императору Иракли иля иттифага эирмиш вя ондан “патрики” титулуну алмышдыр. Кубрат булгар тайфаларынын бирлийини горумаг, хариъи тящлцкяляри дяф етмяк вя ханлыьын мцстягиллийини горумаг игтидарында иди. Бир сыра тядгигатчылар Б.Б.-ы 7 ясрин орталарында Шярги Авропанын апарыъы щярби-сийаси гцввя щесаб едир. Б.Б. ханы Кубрат тягр. 665 илдя вяфат етмиш вя, ещтимал ки, Малойе Перешепино (Украйнанын Полтава вил.) адлы йердя дяфн олунмушдур. Кубратын юлцмцндян сонра дювлят парчаланмышды. Кубратын бюйцк оьлу Бат-Байанын башчылыг етдийи оногурларын бир гисми хязярлярин щакимиййятини гябул етмиш, диэяр гисми ися Гафгазда кючмцш вя бурадакы йуртда мяскунлашмышдыр. Бат-Байанын щакимиййяти алтында галан булгарлар сонралар “гара булгарлар” ады алтында гейд олунурлар. Кубратын оьлу Котраг юз ордасы иля Дон чайынын о бири сащилиня кечмиш вя бурада мяскунлашмышдыр. Ещтимал ки, сонралар булагарларын мящз бу групу шимала кючмцш вя Волга-Кама Булгарыстаны дювлятини йаратмышдыр. Кубратын оьлу Аспарущ ордасы иля Дунайа эетмиш вя Булгар (Болгар) ханлыьыны йаратмышдыр. Кубратын оьлу Кубер ордасы иля Паннонийайа эял- миш вя аварлара гошулмушдур. Кубратын оьлу Алсек ордасы иля Италийайа кючмцш вя орада мяскунлашмышдыр. 2) 8–9 ясрляр Бизанс мянбяляриня эюря, булгарларын ясас групларынын 7 ясрдя мяскунлашдыьы ярази.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK BULQARISTAN

  БЮЙЦК БУЛГАРЫСТАН – 1) 635–665-ъы иллярдя мювъуд олмуш булгар ханлыьынын тарихшцнаслыгда гябул едилмиш ады. Б.Б. Гярби Эюйтцрк хаганлыьынын парчаланмасындан Хязяр хаганлыьынын йаранмасына эятириб чыхаран хязярлярин кючц башланьыъына гядяр мювъуд олмушдур. 635 илдя Кубрат юз щакимиййяти алтында бир нечя булгар тайфаны (кутригурлар, утигурлар, оногурлар) бирляшдиряряк авар хаганына гаршы цсйан галдырмышдыр. Нятиъядя Кубрат йени ханлыьын баниси вя илк ханы олмушдур. Б.Б.-нын тяркибиня Ашаьы Кубанбойу вя Шярги Азовйаны яразиляр, диэяр тядгигатчыларын фикиринъя, Ставропол йцксяклийиндян вя Фанагорийадан Орта Ашаьы Днепрбойуна, йахуд Ъянуби Буга гядяр олан торпаглар дахил иди. Кубрат Бизанс императору Иракли иля иттифага эирмиш вя ондан “патрики” титулуну алмышдыр. Кубрат булгар тайфаларынын бирлийини горумаг, хариъи тящлцкяляри дяф етмяк вя ханлыьын мцстягиллийини горумаг игтидарында иди. Бир сыра тядгигатчылар Б.Б.-ы 7 ясрин орталарында Шярги Авропанын апарыъы щярби-сийаси гцввя щесаб едир. Б.Б. ханы Кубрат тягр. 665 илдя вяфат етмиш вя, ещтимал ки, Малойе Перешепино (Украйнанын Полтава вил.) адлы йердя дяфн олунмушдур. Кубратын юлцмцндян сонра дювлят парчаланмышды. Кубратын бюйцк оьлу Бат-Байанын башчылыг етдийи оногурларын бир гисми хязярлярин щакимиййятини гябул етмиш, диэяр гисми ися Гафгазда кючмцш вя бурадакы йуртда мяскунлашмышдыр. Бат-Байанын щакимиййяти алтында галан булгарлар сонралар “гара булгарлар” ады алтында гейд олунурлар. Кубратын оьлу Котраг юз ордасы иля Дон чайынын о бири сащилиня кечмиш вя бурада мяскунлашмышдыр. Ещтимал ки, сонралар булагарларын мящз бу групу шимала кючмцш вя Волга-Кама Булгарыстаны дювлятини йаратмышдыр. Кубратын оьлу Аспарущ ордасы иля Дунайа эетмиш вя Булгар (Болгар) ханлыьыны йаратмышдыр. Кубратын оьлу Кубер ордасы иля Паннонийайа эял- миш вя аварлара гошулмушдур. Кубратын оьлу Алсек ордасы иля Италийайа кючмцш вя орада мяскунлашмышдыр. 2) 8–9 ясрляр Бизанс мянбяляриня эюря, булгарларын ясас групларынын 7 ясрдя мяскунлашдыьы ярази.

  BÖYÜK BULQARISTAN

  БЮЙЦК БУЛГАРЫСТАН – 1) 635–665-ъы иллярдя мювъуд олмуш булгар ханлыьынын тарихшцнаслыгда гябул едилмиш ады. Б.Б. Гярби Эюйтцрк хаганлыьынын парчаланмасындан Хязяр хаганлыьынын йаранмасына эятириб чыхаран хязярлярин кючц башланьыъына гядяр мювъуд олмушдур. 635 илдя Кубрат юз щакимиййяти алтында бир нечя булгар тайфаны (кутригурлар, утигурлар, оногурлар) бирляшдиряряк авар хаганына гаршы цсйан галдырмышдыр. Нятиъядя Кубрат йени ханлыьын баниси вя илк ханы олмушдур. Б.Б.-нын тяркибиня Ашаьы Кубанбойу вя Шярги Азовйаны яразиляр, диэяр тядгигатчыларын фикиринъя, Ставропол йцксяклийиндян вя Фанагорийадан Орта Ашаьы Днепрбойуна, йахуд Ъянуби Буга гядяр олан торпаглар дахил иди. Кубрат Бизанс императору Иракли иля иттифага эирмиш вя ондан “патрики” титулуну алмышдыр. Кубрат булгар тайфаларынын бирлийини горумаг, хариъи тящлцкяляри дяф етмяк вя ханлыьын мцстягиллийини горумаг игтидарында иди. Бир сыра тядгигатчылар Б.Б.-ы 7 ясрин орталарында Шярги Авропанын апарыъы щярби-сийаси гцввя щесаб едир. Б.Б. ханы Кубрат тягр. 665 илдя вяфат етмиш вя, ещтимал ки, Малойе Перешепино (Украйнанын Полтава вил.) адлы йердя дяфн олунмушдур. Кубратын юлцмцндян сонра дювлят парчаланмышды. Кубратын бюйцк оьлу Бат-Байанын башчылыг етдийи оногурларын бир гисми хязярлярин щакимиййятини гябул етмиш, диэяр гисми ися Гафгазда кючмцш вя бурадакы йуртда мяскунлашмышдыр. Бат-Байанын щакимиййяти алтында галан булгарлар сонралар “гара булгарлар” ады алтында гейд олунурлар. Кубратын оьлу Котраг юз ордасы иля Дон чайынын о бири сащилиня кечмиш вя бурада мяскунлашмышдыр. Ещтимал ки, сонралар булагарларын мящз бу групу шимала кючмцш вя Волга-Кама Булгарыстаны дювлятини йаратмышдыр. Кубратын оьлу Аспарущ ордасы иля Дунайа эетмиш вя Булгар (Болгар) ханлыьыны йаратмышдыр. Кубратын оьлу Кубер ордасы иля Паннонийайа эял- миш вя аварлара гошулмушдур. Кубратын оьлу Алсек ордасы иля Италийайа кючмцш вя орада мяскунлашмышдыр. 2) 8–9 ясрляр Бизанс мянбяляриня эюря, булгарларын ясас групларынын 7 ясрдя мяскунлашдыьы ярази.