Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK ÇUKOÇYA

  БЮЙЦК ЧУКÓЧЙА, Ревум-Ряву – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ.-нда чай. Уз. 758 км, щювзясинин сащ. 19,8 мин. км2. Усунэюлдян башланыр. Колыма дцзянлийи иля ахыб Шярги Сибир дянизиня тюкцлцр. Йатаьы доланбаъдыр. Ясас голу Олйордур. Йаьыш вя гар сулары иля гидаланыр. Ийунда дашыр. Ашаьы ахынында ортаиллик су сярфи 100 м3/сан-дир. Октйабрдан майадяк донмуш олур. Б.Ч-нын щювзясиндя цмуми сащ. 3610 км2 олан 11,5 миндян чох эюл вар.

                                                     Бюйцк Чукочйа чайы.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK ÇUKOÇYA

  БЮЙЦК ЧУКÓЧЙА, Ревум-Ряву – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ.-нда чай. Уз. 758 км, щювзясинин сащ. 19,8 мин. км2. Усунэюлдян башланыр. Колыма дцзянлийи иля ахыб Шярги Сибир дянизиня тюкцлцр. Йатаьы доланбаъдыр. Ясас голу Олйордур. Йаьыш вя гар сулары иля гидаланыр. Ийунда дашыр. Ашаьы ахынында ортаиллик су сярфи 100 м3/сан-дир. Октйабрдан майадяк донмуш олур. Б.Ч-нын щювзясиндя цмуми сащ. 3610 км2 олан 11,5 миндян чох эюл вар.

                                                     Бюйцк Чукочйа чайы.


  BÖYÜK ÇUKOÇYA

  БЮЙЦК ЧУКÓЧЙА, Ревум-Ряву – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ.-нда чай. Уз. 758 км, щювзясинин сащ. 19,8 мин. км2. Усунэюлдян башланыр. Колыма дцзянлийи иля ахыб Шярги Сибир дянизиня тюкцлцр. Йатаьы доланбаъдыр. Ясас голу Олйордур. Йаьыш вя гар сулары иля гидаланыр. Ийунда дашыр. Ашаьы ахынында ортаиллик су сярфи 100 м3/сан-дир. Октйабрдан майадяк донмуш олур. Б.Ч-нын щювзясиндя цмуми сащ. 3610 км2 олан 11,5 миндян чох эюл вар.

                                                     Бюйцк Чукочйа чайы.