Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK DƏRƏ

  БЮЙЦК ДЯРЯ, Грейт-Валли (Эреат Валлей) – АБШ-да, Ъянуби Аппалач д- рындадыр. Уз. 950 км, ени 40–60 км. Г.- дян Аппалач платосу, ш.-дян Мави силсиля иля ящатя олунмушдур. Щцнд. 1500 м-ядяк олан гыса силсилялярля бюлцнмцш чохсайлы ерозион узун дярялярдян ибарятдир. Теннесси, Шенандоа вя с. чайларла дренаж олунур. Юлкянин ири к.т. (буьда, гарьыдалы якинляри, гарамал йетишдирилмяси) р-нудур. Б.д.-дян АБШ-ын шм. вя ъ. штатларыны ялагяляндирян маэистраллар кечир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK DƏRƏ

  БЮЙЦК ДЯРЯ, Грейт-Валли (Эреат Валлей) – АБШ-да, Ъянуби Аппалач д- рындадыр. Уз. 950 км, ени 40–60 км. Г.- дян Аппалач платосу, ш.-дян Мави силсиля иля ящатя олунмушдур. Щцнд. 1500 м-ядяк олан гыса силсилялярля бюлцнмцш чохсайлы ерозион узун дярялярдян ибарятдир. Теннесси, Шенандоа вя с. чайларла дренаж олунур. Юлкянин ири к.т. (буьда, гарьыдалы якинляри, гарамал йетишдирилмяси) р-нудур. Б.д.-дян АБШ-ын шм. вя ъ. штатларыны ялагяляндирян маэистраллар кечир.

  BÖYÜK DƏRƏ

  БЮЙЦК ДЯРЯ, Грейт-Валли (Эреат Валлей) – АБШ-да, Ъянуби Аппалач д- рындадыр. Уз. 950 км, ени 40–60 км. Г.- дян Аппалач платосу, ш.-дян Мави силсиля иля ящатя олунмушдур. Щцнд. 1500 м-ядяк олан гыса силсилялярля бюлцнмцш чохсайлы ерозион узун дярялярдян ибарятдир. Теннесси, Шенандоа вя с. чайларла дренаж олунур. Юлкянин ири к.т. (буьда, гарьыдалы якинляри, гарамал йетишдирилмяси) р-нудур. Б.д.-дян АБШ-ын шм. вя ъ. штатларыны ялагяляндирян маэистраллар кечир.