Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞURBƏYOVA (Rzayeva) Nabat xanım Hacı bəy qızı

  АШУРБЯЙОВА  (Рзайева)  Набат  ханым Щаъы бяй гызы (1795, Бакы – 1912, Бакы) – Азярб. хейриййячиси; Ашур хан Яфшарын нятиъясидир. Тящсилини евдя алмышдыр. Русийа–Йапонийа мцщарибяси (1904–05) заманы йараланан ясэярлярин мцалиъяси цчцн А. бюйцк мябляьдя пул кючцрмцшдцр. О, щямчинин Сабунчу хястяханасында касыбларын пулсуз мцалиъясини тяшкил етмиш, Бакыда вя ятраф кяндлярдя бир сыра сосиал обйектлярин тикинтисини малиййяляшдирмишдир. Тязяпир мясъиди онун вясаити иля инша (1905–14) олунмушдур. Мясъидин тикинтиси  баша  чатдыгдан  сонра  А.-нын ъяназяси  яввялки  йериндян  эятириляряк мясъидин эиряъяйиндя дяфн едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞURBƏYOVA (Rzayeva) Nabat xanım Hacı bəy qızı

  АШУРБЯЙОВА  (Рзайева)  Набат  ханым Щаъы бяй гызы (1795, Бакы – 1912, Бакы) – Азярб. хейриййячиси; Ашур хан Яфшарын нятиъясидир. Тящсилини евдя алмышдыр. Русийа–Йапонийа мцщарибяси (1904–05) заманы йараланан ясэярлярин мцалиъяси цчцн А. бюйцк мябляьдя пул кючцрмцшдцр. О, щямчинин Сабунчу хястяханасында касыбларын пулсуз мцалиъясини тяшкил етмиш, Бакыда вя ятраф кяндлярдя бир сыра сосиал обйектлярин тикинтисини малиййяляшдирмишдир. Тязяпир мясъиди онун вясаити иля инша (1905–14) олунмушдур. Мясъидин тикинтиси  баша  чатдыгдан  сонра  А.-нын ъяназяси  яввялки  йериндян  эятириляряк мясъидин эиряъяйиндя дяфн едилмишдир.

  AŞURBƏYOVA (Rzayeva) Nabat xanım Hacı bəy qızı

  АШУРБЯЙОВА  (Рзайева)  Набат  ханым Щаъы бяй гызы (1795, Бакы – 1912, Бакы) – Азярб. хейриййячиси; Ашур хан Яфшарын нятиъясидир. Тящсилини евдя алмышдыр. Русийа–Йапонийа мцщарибяси (1904–05) заманы йараланан ясэярлярин мцалиъяси цчцн А. бюйцк мябляьдя пул кючцрмцшдцр. О, щямчинин Сабунчу хястяханасында касыбларын пулсуз мцалиъясини тяшкил етмиш, Бакыда вя ятраф кяндлярдя бир сыра сосиал обйектлярин тикинтисини малиййяляшдирмишдир. Тязяпир мясъиди онун вясаити иля инша (1905–14) олунмушдур. Мясъидин тикинтиси  баша  чатдыгдан  сонра  А.-нын ъяназяси  яввялки  йериндян  эятириляряк мясъидин эиряъяйиндя дяфн едилмишдир.