Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞUROV Dursun Əhməd

  АШУРОВ Дурсун Ящмяд оьлу (д. 27. 11.1941, Эцръ.-ын, Болниси р-нунун Ашаьы Гошакился к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1991), Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1964). Сумгайыт Дювлят Ун-тинин проф.-удур (1992). Тядгигатлары цзви бирляшмялярин електрокимйасы, о ъцмлядян електрокимйяви цсулла хлорщидрин тяркибли цзви бирляшмялярин синтези вя онларын ясасында епоксид бирляшмяляринин алынмасы сащясиндядир. 170-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞUROV Dursun Əhməd

  АШУРОВ Дурсун Ящмяд оьлу (д. 27. 11.1941, Эцръ.-ын, Болниси р-нунун Ашаьы Гошакился к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1991), Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1964). Сумгайыт Дювлят Ун-тинин проф.-удур (1992). Тядгигатлары цзви бирляшмялярин електрокимйасы, о ъцмлядян електрокимйяви цсулла хлорщидрин тяркибли цзви бирляшмялярин синтези вя онларын ясасында епоксид бирляшмяляринин алынмасы сащясиндядир. 170-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  AŞUROV Dursun Əhməd

  АШУРОВ Дурсун Ящмяд оьлу (д. 27. 11.1941, Эцръ.-ын, Болниси р-нунун Ашаьы Гошакился к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1991), Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1964). Сумгайыт Дювлят Ун-тинин проф.-удур (1992). Тядгигатлары цзви бирляшмялярин електрокимйасы, о ъцмлядян електрокимйяви цсулла хлорщидрин тяркибли цзви бирляшмялярин синтези вя онларын ясасында епоксид бирляшмяляринин алынмасы сащясиндядир. 170-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.