Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ATABASKA

  АТАБAСКА  (Атщабаска) –  Канаданын г.-индя, Маккензи чайы системинин йухары  щиссясиндя  бузлаг-тектоник  мяншяли эюл. 210 м щцнд.-дя йерляшир. Сащ. 7,9 мин  км2.  Уз.  370  км,  ени  60  км-ядяк, дяринлийи 60 м-ядякдир. А.-йа Атабаска чайы тюкцлцр, эюлдян ися Кюля чайы башланыр. Шм. сащилляри щцндцр, гайалыг, ъ. сащилляри дцзянликдир. Октйабрын ахырларындан ийунадяк донмуш олур. Балыг овланыр. Сащилляриндя гызыл мядянляри (Голдфилдс, Камселл-Портиъ вя с.); А. р-нунда уран филизи йатаглары вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ATABASKA

  АТАБAСКА  (Атщабаска) –  Канаданын г.-индя, Маккензи чайы системинин йухары  щиссясиндя  бузлаг-тектоник  мяншяли эюл. 210 м щцнд.-дя йерляшир. Сащ. 7,9 мин  км2.  Уз.  370  км,  ени  60  км-ядяк, дяринлийи 60 м-ядякдир. А.-йа Атабаска чайы тюкцлцр, эюлдян ися Кюля чайы башланыр. Шм. сащилляри щцндцр, гайалыг, ъ. сащилляри дцзянликдир. Октйабрын ахырларындан ийунадяк донмуш олур. Балыг овланыр. Сащилляриндя гызыл мядянляри (Голдфилдс, Камселл-Портиъ вя с.); А. р-нунда уран филизи йатаглары вар.

  ATABASKA

  АТАБAСКА  (Атщабаска) –  Канаданын г.-индя, Маккензи чайы системинин йухары  щиссясиндя  бузлаг-тектоник  мяншяли эюл. 210 м щцнд.-дя йерляшир. Сащ. 7,9 мин  км2.  Уз.  370  км,  ени  60  км-ядяк, дяринлийи 60 м-ядякдир. А.-йа Атабаска чайы тюкцлцр, эюлдян ися Кюля чайы башланыр. Шм. сащилляри щцндцр, гайалыг, ъ. сащилляри дцзянликдир. Октйабрын ахырларындан ийунадяк донмуш олур. Балыг овланыр. Сащилляриндя гызыл мядянляри (Голдфилдс, Камселл-Портиъ вя с.); А. р-нунда уран филизи йатаглары вар.