Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BANQVEULU

  БАНГВЕÚЛУ (Банэwеулу) – Замбийа яразисиндя, Луапула чайынын (Конго чайы системиндя) йухары ахынында эюл. 1067 м щцнд.-дядир. Сащ. 4 мин км2-дян (гураг мювсцмдя) 15 мин км2-я (йай йаьышлары вахты) гядяр дяйишир. Дяринлийи 5 м-ядяк. Сащилляри чох батаглыглашмышдыр; ъил вя гамышлыг басмышдыр. Ш. сащилиндя Исангано Милли Паркы йерляшир. 1868 илдя инэилис сяййащы Д. Ливингстон тяряфиндян кяшф едилмишдир.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BANQVEULU

  БАНГВЕÚЛУ (Банэwеулу) – Замбийа яразисиндя, Луапула чайынын (Конго чайы системиндя) йухары ахынында эюл. 1067 м щцнд.-дядир. Сащ. 4 мин км2-дян (гураг мювсцмдя) 15 мин км2-я (йай йаьышлары вахты) гядяр дяйишир. Дяринлийи 5 м-ядяк. Сащилляри чох батаглыглашмышдыр; ъил вя гамышлыг басмышдыр. Ш. сащилиндя Исангано Милли Паркы йерляшир. 1868 илдя инэилис сяййащы Д. Ливингстон тяряфиндян кяшф едилмишдир.


  BANQVEULU

  БАНГВЕÚЛУ (Банэwеулу) – Замбийа яразисиндя, Луапула чайынын (Конго чайы системиндя) йухары ахынында эюл. 1067 м щцнд.-дядир. Сащ. 4 мин км2-дян (гураг мювсцмдя) 15 мин км2-я (йай йаьышлары вахты) гядяр дяйишир. Дяринлийи 5 м-ядяк. Сащилляри чох батаглыглашмышдыр; ъил вя гамышлыг басмышдыр. Ш. сащилиндя Исангано Милли Паркы йерляшир. 1868 илдя инэилис сяййащы Д. Ливингстон тяряфиндян кяшф едилмишдир.