Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK GİLANLAR

  БЮЙЦК ЭИЛАНЛАР, Б ю й ц к  Э и л я н а р – Иряван ханлыьында Ведибасар мащалынын даьлыг Миллидяря бюлэясиндя (1930 идян Веди, 1937 илдян Гарабаьлар, 1948 ilдян Арташат р-ну), Мил чайынын саь сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни тяъавцзц нятиъясиндя кянд даьыдылмыш, ящалиси говулмушдур. 1920-ъи иллярдя эери гайытмыш азярб.-лар 1949 илдя йенидян Азярб.-а кючцрцлмцш, Б.Э.-да эялмя ермяниляр йерляшдирилмишдир.
    

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK GİLANLAR

  БЮЙЦК ЭИЛАНЛАР, Б ю й ц к  Э и л я н а р – Иряван ханлыьында Ведибасар мащалынын даьлыг Миллидяря бюлэясиндя (1930 идян Веди, 1937 илдян Гарабаьлар, 1948 ilдян Арташат р-ну), Мил чайынын саь сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни тяъавцзц нятиъясиндя кянд даьыдылмыш, ящалиси говулмушдур. 1920-ъи иллярдя эери гайытмыш азярб.-лар 1949 илдя йенидян Азярб.-а кючцрцлмцш, Б.Э.-да эялмя ермяниляр йерляшдирилмишдир.
    

  BÖYÜK GİLANLAR

  БЮЙЦК ЭИЛАНЛАР, Б ю й ц к  Э и л я н а р – Иряван ханлыьында Ведибасар мащалынын даьлыг Миллидяря бюлэясиндя (1930 идян Веди, 1937 илдян Гарабаьлар, 1948 ilдян Арташат р-ну), Мил чайынын саь сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни тяъавцзц нятиъясиндя кянд даьыдылмыш, ящалиси говулмушдур. 1920-ъи иллярдя эери гайытмыш азярб.-лар 1949 илдя йенидян Азярб.-а кючцрцлмцш, Б.Э.-да эялмя ермяниляр йерляшдирилмишдир.