Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BANN

  БАНН, бан – орта ясрлярдя Гярби Авропада щцгуг термини. Мцхтялиф дюврлярдя вя мцхтялиф яразилярдя вя дювлятлярдя юз мянасыны дяйишмишдир. Ясас мяналары ашаьыдакылардыр: 1) ъямиййятдян говулма, тяъридедилмя, ганунданкянар елан олунма, гадаьа; 2) кралын, дювлятин вязифяли шяхсинин, феодалын йурисдиксийасы; 3) йурисдиксийа сащяси (мящкямя Б.-ы, щярби Б., инзибати Б. вя с.); 4) кралын, дювлятин вязифяли шяхсинин, феодалын табечилийиндя олан ярази (орада йашайан тябяялярля бирликдя); 5) тясяррцфат йерляриндян (торпагдан, мешядян, су щювзясиндян) истифадя етмяк, йахуд мцяййян яразидя ямяк фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн мцстясна щцгуг; 6) фео- далын юз тябяялярини она мяхсус аваданлыглардан (дяйирмандан, чюрякханадан, цзцмсыхан пресдян вя с.) истифадяйя мяъбур етмяк вя буна эюря онлардан натура, йахуд пул шяклиндя баш верэиси алмаг щцгугу (баналитет); 7) щяр щансы малын сатылмасына, йахуд хидмятлярин эюстярилмясиня мцстясна щцгуга сащиболма цчцн верэи; 8) килсядян узаглашдырылма (католик кился щцгугунда; лат. ехъоммуниъатио).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BANN

  БАНН, бан – орта ясрлярдя Гярби Авропада щцгуг термини. Мцхтялиф дюврлярдя вя мцхтялиф яразилярдя вя дювлятлярдя юз мянасыны дяйишмишдир. Ясас мяналары ашаьыдакылардыр: 1) ъямиййятдян говулма, тяъридедилмя, ганунданкянар елан олунма, гадаьа; 2) кралын, дювлятин вязифяли шяхсинин, феодалын йурисдиксийасы; 3) йурисдиксийа сащяси (мящкямя Б.-ы, щярби Б., инзибати Б. вя с.); 4) кралын, дювлятин вязифяли шяхсинин, феодалын табечилийиндя олан ярази (орада йашайан тябяялярля бирликдя); 5) тясяррцфат йерляриндян (торпагдан, мешядян, су щювзясиндян) истифадя етмяк, йахуд мцяййян яразидя ямяк фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн мцстясна щцгуг; 6) фео- далын юз тябяялярини она мяхсус аваданлыглардан (дяйирмандан, чюрякханадан, цзцмсыхан пресдян вя с.) истифадяйя мяъбур етмяк вя буна эюря онлардан натура, йахуд пул шяклиндя баш верэиси алмаг щцгугу (баналитет); 7) щяр щансы малын сатылмасына, йахуд хидмятлярин эюстярилмясиня мцстясна щцгуга сащиболма цчцн верэи; 8) килсядян узаглашдырылма (католик кился щцгугунда; лат. ехъоммуниъатио).

  BANN

  БАНН, бан – орта ясрлярдя Гярби Авропада щцгуг термини. Мцхтялиф дюврлярдя вя мцхтялиф яразилярдя вя дювлятлярдя юз мянасыны дяйишмишдир. Ясас мяналары ашаьыдакылардыр: 1) ъямиййятдян говулма, тяъридедилмя, ганунданкянар елан олунма, гадаьа; 2) кралын, дювлятин вязифяли шяхсинин, феодалын йурисдиксийасы; 3) йурисдиксийа сащяси (мящкямя Б.-ы, щярби Б., инзибати Б. вя с.); 4) кралын, дювлятин вязифяли шяхсинин, феодалын табечилийиндя олан ярази (орада йашайан тябяялярля бирликдя); 5) тясяррцфат йерляриндян (торпагдан, мешядян, су щювзясиндян) истифадя етмяк, йахуд мцяййян яразидя ямяк фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн мцстясна щцгуг; 6) фео- далын юз тябяялярини она мяхсус аваданлыглардан (дяйирмандан, чюрякханадан, цзцмсыхан пресдян вя с.) истифадяйя мяъбур етмяк вя буна эюря онлардан натура, йахуд пул шяклиндя баш верэиси алмаг щцгугу (баналитет); 7) щяр щансы малын сатылмасына, йахуд хидмятлярин эюстярилмясиня мцстясна щцгуга сащиболма цчцн верэи; 8) килсядян узаглашдырылма (католик кился щцгугунда; лат. ехъоммуниъатио).