Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK HİMALAY DAĞLARI

  БЮЙЦК ЩИМАЛАЙ ДАЬЛАРЫ, М я р к я з и  Щ и м а л а й  д а ь л а р ы, Й ц к с я к Щ и м а л а й  д а ь л а р ы – Щималай д-рынын ян йцксяк щиссяси. Щцнд. 8848 м-ядякдир Ъомолунгма д. – Йер кцрясинин ян щцндцр нюгтяси). Бир сыра зирвяляринин (Канченъанга, Макалу, Лхотсзе, Аннапурна) щцнд. 8000 м-дян чохдур. Бах Щималай даьлары.

                                             Бюйцк Щималай даьлары (Непал).


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK HİMALAY DAĞLARI

  БЮЙЦК ЩИМАЛАЙ ДАЬЛАРЫ, М я р к я з и  Щ и м а л а й  д а ь л а р ы, Й ц к с я к Щ и м а л а й  д а ь л а р ы – Щималай д-рынын ян йцксяк щиссяси. Щцнд. 8848 м-ядякдир Ъомолунгма д. – Йер кцрясинин ян щцндцр нюгтяси). Бир сыра зирвяляринин (Канченъанга, Макалу, Лхотсзе, Аннапурна) щцнд. 8000 м-дян чохдур. Бах Щималай даьлары.

                                             Бюйцк Щималай даьлары (Непал).


  BÖYÜK HİMALAY DAĞLARI

  БЮЙЦК ЩИМАЛАЙ ДАЬЛАРЫ, М я р к я з и  Щ и м а л а й  д а ь л а р ы, Й ц к с я к Щ и м а л а й  д а ь л а р ы – Щималай д-рынын ян йцксяк щиссяси. Щцнд. 8848 м-ядякдир Ъомолунгма д. – Йер кцрясинин ян щцндцр нюгтяси). Бир сыра зирвяляринин (Канченъанга, Макалу, Лхотсзе, Аннапурна) щцнд. 8000 м-дян чохдур. Бах Щималай даьлары.

                                             Бюйцк Щималай даьлары (Непал).