Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK XETA

  БЮЙЦК ХЕТÁ – РФ-дя, Краснойарск дийарында чай. Йенисей чайынын сол голу. Уз. 646 км, щювзясинин сащ. 20,7 мин км2. Гярби Сибир дцзянлийи иля ахыр. Йатаьы доланбаъдыр. Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Мянбяйиндя ортаиллик су сярфи 211 м3/сан. Октйабрдан майын сону–ийунун яввялинядяк бузла юртцлцр. Б.Х. щювзясиндя цмуми сащ. 628 км2 олан тягр. 6 мин эюл вар. Кара дянизинин габарма дальалары чайын ашаьы ахынынадяк эялиб чыхыр.

                                        Бюйцк Хета чайы.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK XETA

  БЮЙЦК ХЕТÁ – РФ-дя, Краснойарск дийарында чай. Йенисей чайынын сол голу. Уз. 646 км, щювзясинин сащ. 20,7 мин км2. Гярби Сибир дцзянлийи иля ахыр. Йатаьы доланбаъдыр. Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Мянбяйиндя ортаиллик су сярфи 211 м3/сан. Октйабрдан майын сону–ийунун яввялинядяк бузла юртцлцр. Б.Х. щювзясиндя цмуми сащ. 628 км2 олан тягр. 6 мин эюл вар. Кара дянизинин габарма дальалары чайын ашаьы ахынынадяк эялиб чыхыр.

                                        Бюйцк Хета чайы.  BÖYÜK XETA

  БЮЙЦК ХЕТÁ – РФ-дя, Краснойарск дийарында чай. Йенисей чайынын сол голу. Уз. 646 км, щювзясинин сащ. 20,7 мин км2. Гярби Сибир дцзянлийи иля ахыр. Йатаьы доланбаъдыр. Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Мянбяйиндя ортаиллик су сярфи 211 м3/сан. Октйабрдан майын сону–ийунун яввялинядяк бузла юртцлцр. Б.Х. щювзясиндя цмуми сащ. 628 км2 олан тягр. 6 мин эюл вар. Кара дянизинин габарма дальалары чайын ашаьы ахынынадяк эялиб чыхыр.

                                        Бюйцк Хета чайы.