Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK XİNQAN 

  БЮЙЦК ХИНГÁН, Дасинйанлин – Чинин шм.-ш.-индя вя Монголустанын ш.-ин- дя даь системи. Уз. тягр. 1200 км, ени 400 км-ядяк. Щцнд. 800–1200 м, макс. щцнд. 2034 м Хуанганшан д.). Ясасян гранит, липарит вя андезитлярдян ибарятдир. Шм. щиссяси йастыдибли дярялярля дикйамаълы даь голларына парчаланмышдыр; ъ. щиссяси тирялярдян ибарятдир. Шм.-да тайга, ъ.-да ийняйарпаглы вя енлийарпаглы мешяляр, мешя-чюл вя чюлляр йайылмышдыр. Уъгар шм.-да чохиллик донушлуг сцхурлары вя батаглыглашмыш сащяляр вар.Б.Х.МяркязивяШярги Асийа арасында шярти сярщяддир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK XİNQAN 

  БЮЙЦК ХИНГÁН, Дасинйанлин – Чинин шм.-ш.-индя вя Монголустанын ш.-ин- дя даь системи. Уз. тягр. 1200 км, ени 400 км-ядяк. Щцнд. 800–1200 м, макс. щцнд. 2034 м Хуанганшан д.). Ясасян гранит, липарит вя андезитлярдян ибарятдир. Шм. щиссяси йастыдибли дярялярля дикйамаълы даь голларына парчаланмышдыр; ъ. щиссяси тирялярдян ибарятдир. Шм.-да тайга, ъ.-да ийняйарпаглы вя енлийарпаглы мешяляр, мешя-чюл вя чюлляр йайылмышдыр. Уъгар шм.-да чохиллик донушлуг сцхурлары вя батаглыглашмыш сащяляр вар.Б.Х.МяркязивяШярги Асийа арасында шярти сярщяддир.

  BÖYÜK XİNQAN 

  БЮЙЦК ХИНГÁН, Дасинйанлин – Чинин шм.-ш.-индя вя Монголустанын ш.-ин- дя даь системи. Уз. тягр. 1200 км, ени 400 км-ядяк. Щцнд. 800–1200 м, макс. щцнд. 2034 м Хуанганшан д.). Ясасян гранит, липарит вя андезитлярдян ибарятдир. Шм. щиссяси йастыдибли дярялярля дикйамаълы даь голларына парчаланмышдыр; ъ. щиссяси тирялярдян ибарятдир. Шм.-да тайга, ъ.-да ийняйарпаглы вя енлийарпаглы мешяляр, мешя-чюл вя чюлляр йайылмышдыр. Уъгар шм.-да чохиллик донушлуг сцхурлары вя батаглыглашмыш сащяляр вар.Б.Х.МяркязивяШярги Асийа арасында шярти сярщяддир.