Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK İNTEQRAL SXEM

  БЮЙЦК ИНТЕГРАЛ СХЕМ – йцксяк сявиййядя интеграсийа хассясиня (1000 компонентдян артыг) малик олан, електрон апаратларын чохлу говшагларынын функсийаларыны йериня йетирян интеграл схем. Илк Б.и.с.-ляр 1970-ъи иллярин яввялляриндя гурулмушдур. Ясасян, ЕЩМ-лярин ЫВ няслиндя тятбиг едилир; плйонкалы, щибрид вя йарымкечириъи Б.и.с.-ляря бюлцнцр. В нясил ЕЩМ-дя йарымкечириъи кристалынын цзяриндяки транзисторларын сайы 100000-дян 10 млн.-адяк олан ч о х Б.и.с. тятбиг едилир. Кристалында 10 млн.-дан 1 млрд.-а гядяр транзистор йерляшян ултра Б.и.с-я мцасир просессорлар аиддир. Растрлы график тясвирлярля ямялиййатлары иъра едян Б.и.с. блиттер адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK İNTEQRAL SXEM

  БЮЙЦК ИНТЕГРАЛ СХЕМ – йцксяк сявиййядя интеграсийа хассясиня (1000 компонентдян артыг) малик олан, електрон апаратларын чохлу говшагларынын функсийаларыны йериня йетирян интеграл схем. Илк Б.и.с.-ляр 1970-ъи иллярин яввялляриндя гурулмушдур. Ясасян, ЕЩМ-лярин ЫВ няслиндя тятбиг едилир; плйонкалы, щибрид вя йарымкечириъи Б.и.с.-ляря бюлцнцр. В нясил ЕЩМ-дя йарымкечириъи кристалынын цзяриндяки транзисторларын сайы 100000-дян 10 млн.-адяк олан ч о х Б.и.с. тятбиг едилир. Кристалында 10 млн.-дан 1 млрд.-а гядяр транзистор йерляшян ултра Б.и.с-я мцасир просессорлар аиддир. Растрлы график тясвирлярля ямялиййатлары иъра едян Б.и.с. блиттер адланыр.

  BÖYÜK İNTEQRAL SXEM

  БЮЙЦК ИНТЕГРАЛ СХЕМ – йцксяк сявиййядя интеграсийа хассясиня (1000 компонентдян артыг) малик олан, електрон апаратларын чохлу говшагларынын функсийаларыны йериня йетирян интеграл схем. Илк Б.и.с.-ляр 1970-ъи иллярин яввялляриндя гурулмушдур. Ясасян, ЕЩМ-лярин ЫВ няслиндя тятбиг едилир; плйонкалы, щибрид вя йарымкечириъи Б.и.с.-ляря бюлцнцр. В нясил ЕЩМ-дя йарымкечириъи кристалынын цзяриндяки транзисторларын сайы 100000-дян 10 млн.-адяк олан ч о х Б.и.с. тятбиг едилир. Кристалында 10 млн.-дан 1 млрд.-а гядяр транзистор йерляшян ултра Б.и.с-я мцасир просессорлар аиддир. Растрлы график тясвирлярля ямялиййатлары иъра едян Б.и.с. блиттер адланыр.