Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK İRQİZ

  БЮЙЦК ИРЭИЗ – РФ-дя, Samara vя Саратов вил.-ляриндя чай. Волганын сол голу. Уз. 675 км, щювзясинин сащ. 24 мин км2. Обши Сырт йцксяклийинин ятякляриндян башланыр, эениш дяря иля ахыр, Волгоград су анбарына тюкцлцр. Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Пугачов ш. йахынлыьында ортаил- лик су сярфи 23 м3/сан. Нойабрдан апрелин орталарынадяк донур. Щювзясиндя цмуми сащ. 42 км2 олан 472 эюл вар. Сувармада истифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK İRQİZ

  БЮЙЦК ИРЭИЗ – РФ-дя, Samara vя Саратов вил.-ляриндя чай. Волганын сол голу. Уз. 675 км, щювзясинин сащ. 24 мин км2. Обши Сырт йцксяклийинин ятякляриндян башланыр, эениш дяря иля ахыр, Волгоград су анбарына тюкцлцр. Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Пугачов ш. йахынлыьында ортаил- лик су сярфи 23 м3/сан. Нойабрдан апрелин орталарынадяк донур. Щювзясиндя цмуми сащ. 42 км2 олан 472 эюл вар. Сувармада истифадя олунур.

  BÖYÜK İRQİZ

  БЮЙЦК ИРЭИЗ – РФ-дя, Samara vя Саратов вил.-ляриндя чай. Волганын сол голу. Уз. 675 км, щювзясинин сащ. 24 мин км2. Обши Сырт йцксяклийинин ятякляриндян башланыр, эениш дяря иля ахыр, Волгоград су анбарына тюкцлцр. Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Пугачов ш. йахынлыьында ортаил- лик су сярфи 23 м3/сан. Нойабрдан апрелин орталарынадяк донур. Щювзясиндя цмуми сащ. 42 км2 олан 472 эюл вар. Сувармада истифадя олунур.