Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK JUZ

  БЮЙЦК ЖУЗ, У л у  ж у з  – 16 ясрдя Гярби Газахыстанда йаранмыш газах тайфа вя нясилляри групларындан (Б.ж., Орта жуз, Кичик жуз) бири. “Жуз” газах дилиндя “тяряф”, “щисся” демякдир. Ядябиййатда жузлар 20 ясрядяк орда адланырды. Б.ж.-а усун, канглы, дулат, албан, сулан, жалаир вя б. тайфалар дахил иди. Ясасян, кючяри малдарлыгла мяшьул олан ящали якинчи тайфаларла сых игтисади ялагя сахлайырды. 16–18 ясрлярдя Б.ж.-ун яразисиндя бир сыра ханлыг йаранды; бунларын хариъи дцшмянлярин дяф едилмясиндя мцяййян ролу олду. Ара мцщарибяляри, Хивя вя Коканд ханларынын гарятчи басгынлары, Син империйасындан олан тящлцкя, щямчинин Русийа иля игтисади ялагялярин мющкямлянмяси Русийа тябяялийиня мейли эцъляндирди. 19 ясрин 40–60-ъы илляриндя Б.ж. Русийайа бирляшдирилди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK JUZ

  БЮЙЦК ЖУЗ, У л у  ж у з  – 16 ясрдя Гярби Газахыстанда йаранмыш газах тайфа вя нясилляри групларындан (Б.ж., Орта жуз, Кичик жуз) бири. “Жуз” газах дилиндя “тяряф”, “щисся” демякдир. Ядябиййатда жузлар 20 ясрядяк орда адланырды. Б.ж.-а усун, канглы, дулат, албан, сулан, жалаир вя б. тайфалар дахил иди. Ясасян, кючяри малдарлыгла мяшьул олан ящали якинчи тайфаларла сых игтисади ялагя сахлайырды. 16–18 ясрлярдя Б.ж.-ун яразисиндя бир сыра ханлыг йаранды; бунларын хариъи дцшмянлярин дяф едилмясиндя мцяййян ролу олду. Ара мцщарибяляри, Хивя вя Коканд ханларынын гарятчи басгынлары, Син империйасындан олан тящлцкя, щямчинин Русийа иля игтисади ялагялярин мющкямлянмяси Русийа тябяялийиня мейли эцъляндирди. 19 ясрин 40–60-ъы илляриндя Б.ж. Русийайа бирляшдирилди.

  BÖYÜK JUZ

  БЮЙЦК ЖУЗ, У л у  ж у з  – 16 ясрдя Гярби Газахыстанда йаранмыш газах тайфа вя нясилляри групларындан (Б.ж., Орта жуз, Кичик жуз) бири. “Жуз” газах дилиндя “тяряф”, “щисся” демякдир. Ядябиййатда жузлар 20 ясрядяк орда адланырды. Б.ж.-а усун, канглы, дулат, албан, сулан, жалаир вя б. тайфалар дахил иди. Ясасян, кючяри малдарлыгла мяшьул олан ящали якинчи тайфаларла сых игтисади ялагя сахлайырды. 16–18 ясрлярдя Б.ж.-ун яразисиндя бир сыра ханлыг йаранды; бунларын хариъи дцшмянлярин дяф едилмясиндя мцяййян ролу олду. Ара мцщарибяляри, Хивя вя Коканд ханларынын гарятчи басгынлары, Син империйасындан олан тящлцкя, щямчинин Русийа иля игтисади ялагялярин мющкямлянмяси Русийа тябяялийиня мейли эцъляндирди. 19 ясрин 40–60-ъы илляриндя Б.ж. Русийайа бирляшдирилди.