Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK KİNEL

  БЮЙЦК КИНÉЛ – РФ-дя, Оренбург вя Самара вил.-ляриндя чай. Самара чайынын (Волга щювзяси) саь голу. Уз. 437 км, щювзясинин сащ. 15,2  мин км2-дир. Обши Сырт йцксяклийинин г. йамаъындан башланыр. Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Йайда суйу азалыр. Тимашево гяс. йахынлыьында ортаиллик су сярфи 34 м3/сан. Нойабрын ахырындан апрелин орталарынадяк донур. Б.К щювзясиндя цмуми сащ. 19 км2 олан 663 эюл вя су анбары вар. Ашаьы ахынында эямичилийя йарарлыдыр.

                                                                               Бюйцк Кинел чайы.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK KİNEL

  БЮЙЦК КИНÉЛ – РФ-дя, Оренбург вя Самара вил.-ляриндя чай. Самара чайынын (Волга щювзяси) саь голу. Уз. 437 км, щювзясинин сащ. 15,2  мин км2-дир. Обши Сырт йцксяклийинин г. йамаъындан башланыр. Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Йайда суйу азалыр. Тимашево гяс. йахынлыьында ортаиллик су сярфи 34 м3/сан. Нойабрын ахырындан апрелин орталарынадяк донур. Б.К щювзясиндя цмуми сащ. 19 км2 олан 663 эюл вя су анбары вар. Ашаьы ахынында эямичилийя йарарлыдыр.

                                                                               Бюйцк Кинел чайы.


  BÖYÜK KİNEL

  БЮЙЦК КИНÉЛ – РФ-дя, Оренбург вя Самара вил.-ляриндя чай. Самара чайынын (Волга щювзяси) саь голу. Уз. 437 км, щювзясинин сащ. 15,2  мин км2-дир. Обши Сырт йцксяклийинин г. йамаъындан башланыр. Ясасян гар сулары иля гидаланыр. Йайда суйу азалыр. Тимашево гяс. йахынлыьында ортаиллик су сярфи 34 м3/сан. Нойабрын ахырындан апрелин орталарынадяк донур. Б.К щювзясиндя цмуми сащ. 19 км2 олан 663 эюл вя су анбары вар. Ашаьы ахынында эямичилийя йарарлыдыр.

                                                                               Бюйцк Кинел чайы.