Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ATAKİŞİYEV

  АТАКИШИЙЕВ Натиг  Мяммяд  оьлу  (д. 15.2.1939, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат  е.  д.  (1987).  Азярб.  Дювлят  Унтини  битирмишдир (1961).  Щямин илдян Азярб.  ССР  ЕА  Физика  Ин-тунда  ишлямиш, 1983–93  иллярдя  елементар  зярряъикляр  нязяриййяси  секторунун    мцдири  олмушдур. 1993  илдян Мексикада чалышыр. Тядгигатлары квантланмыш сащя нязяриййясиня, релйативист квант механикасына, ортогонал чохщядлиляря, хцсуси функсийалар  нязяриййясиня, динамик  симметрийалара    аиддир. 100-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ATAKİŞİYEV

  АТАКИШИЙЕВ Натиг  Мяммяд  оьлу  (д. 15.2.1939, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат  е.  д.  (1987).  Азярб.  Дювлят  Унтини  битирмишдир (1961).  Щямин илдян Азярб.  ССР  ЕА  Физика  Ин-тунда  ишлямиш, 1983–93  иллярдя  елементар  зярряъикляр  нязяриййяси  секторунун    мцдири  олмушдур. 1993  илдян Мексикада чалышыр. Тядгигатлары квантланмыш сащя нязяриййясиня, релйативист квант механикасына, ортогонал чохщядлиляря, хцсуси функсийалар  нязяриййясиня, динамик  симметрийалара    аиддир. 100-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  ATAKİŞİYEV

  АТАКИШИЙЕВ Натиг  Мяммяд  оьлу  (д. 15.2.1939, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат  е.  д.  (1987).  Азярб.  Дювлят  Унтини  битирмишдир (1961).  Щямин илдян Азярб.  ССР  ЕА  Физика  Ин-тунда  ишлямиш, 1983–93  иллярдя  елементар  зярряъикляр  нязяриййяси  секторунун    мцдири  олмушдур. 1993  илдян Мексикада чалышыр. Тядгигатлары квантланмыш сащя нязяриййясиня, релйативист квант механикасына, ортогонал чохщядлиляря, хцсуси функсийалар  нязяриййясиня, динамик  симметрийалара    аиддир. 100-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.