Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK KNYAZ

  БЮЙЦК КНЙАЗ – Кийев Рус дювлятиндя вя феодал пяракяндялийи дюврцндя бцтцн кнйазларын башчысына верилян титул. Бу ады Гызыл Орда ханы верирди. Мяркязляшдирилмиш Рус дювляти йарандыгдан сонра йалныз Москва кнйазына Б.к. дейилирди. 1547 илдян чар, 1721 илдян император титулу мцяййян олунмушду. Русийада император аилясинин цзвляриня Б.к. дейилирди. Бюйцк Литва кнйазлыьынын щюкмдарлары да Б.к. адланырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK KNYAZ

  БЮЙЦК КНЙАЗ – Кийев Рус дювлятиндя вя феодал пяракяндялийи дюврцндя бцтцн кнйазларын башчысына верилян титул. Бу ады Гызыл Орда ханы верирди. Мяркязляшдирилмиш Рус дювляти йарандыгдан сонра йалныз Москва кнйазына Б.к. дейилирди. 1547 илдян чар, 1721 илдян император титулу мцяййян олунмушду. Русийада император аилясинин цзвляриня Б.к. дейилирди. Бюйцк Литва кнйазлыьынын щюкмдарлары да Б.к. адланырды.

  BÖYÜK KNYAZ

  БЮЙЦК КНЙАЗ – Кийев Рус дювлятиндя вя феодал пяракяндялийи дюврцндя бцтцн кнйазларын башчысына верилян титул. Бу ады Гызыл Орда ханы верирди. Мяркязляшдирилмиш Рус дювляти йарандыгдан сонра йалныз Москва кнйазына Б.к. дейилирди. 1547 илдян чар, 1721 илдян император титулу мцяййян олунмушду. Русийада император аилясинин цзвляриня Б.к. дейилирди. Бюйцк Литва кнйазлыьынын щюкмдарлары да Б.к. адланырды.