Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK KÖLƏ GÖLÜ

  БЮЙЦК КЮЛЯ ЭЮЛЦ (Эреат Славе Лаке) – Канаданын бюйцк эюлляриндян бири. 150 м щцнд.-дя йерляшир. Сащ. 28,6 мин км2, уз. 480 км, дяринлийи 150 м- ядякдир. Чухуру бузлаг-тектоник мяншялидир. Г. сащилляри алчаг, ш. вя шм. сащилляри тяпялидир. Ш.-индя чохлу ада вар. Она Кюля, Щей вя с. чайлар тюкцлцр, эюлдян Макензи чайы ахыр. Октйабрын ахырындан ийунадяк донмуш олур. Эямичилийя йарарлыдыр. Балыг овланыр. Шм. сащилляриндя чохсайлы гызыл мядяни вар. Портлары: Форт-Резолйушен, Йеллоунайф.

                                                                        Бюйцк Кюля эюлц.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK KÖLƏ GÖLÜ

  БЮЙЦК КЮЛЯ ЭЮЛЦ (Эреат Славе Лаке) – Канаданын бюйцк эюлляриндян бири. 150 м щцнд.-дя йерляшир. Сащ. 28,6 мин км2, уз. 480 км, дяринлийи 150 м- ядякдир. Чухуру бузлаг-тектоник мяншялидир. Г. сащилляри алчаг, ш. вя шм. сащилляри тяпялидир. Ш.-индя чохлу ада вар. Она Кюля, Щей вя с. чайлар тюкцлцр, эюлдян Макензи чайы ахыр. Октйабрын ахырындан ийунадяк донмуш олур. Эямичилийя йарарлыдыр. Балыг овланыр. Шм. сащилляриндя чохсайлы гызыл мядяни вар. Портлары: Форт-Резолйушен, Йеллоунайф.

                                                                        Бюйцк Кюля эюлц.


  BÖYÜK KÖLƏ GÖLÜ

  БЮЙЦК КЮЛЯ ЭЮЛЦ (Эреат Славе Лаке) – Канаданын бюйцк эюлляриндян бири. 150 м щцнд.-дя йерляшир. Сащ. 28,6 мин км2, уз. 480 км, дяринлийи 150 м- ядякдир. Чухуру бузлаг-тектоник мяншялидир. Г. сащилляри алчаг, ш. вя шм. сащилляри тяпялидир. Ш.-индя чохлу ада вар. Она Кюля, Щей вя с. чайлар тюкцлцр, эюлдян Макензи чайы ахыр. Октйабрын ахырындан ийунадяк донмуш олур. Эямичилийя йарарлыдыр. Балыг овланыр. Шм. сащилляриндя чохсайлы гызыл мядяни вар. Портлары: Форт-Резолйушен, Йеллоунайф.

                                                                        Бюйцк Кюля эюлц.