Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK KÖRƏK

  БЮЙЦК КЮПЯК (лат. Ъанис Мажор) – эюйцн Ъ. йарымкцрясиндя бцръ. Ян парлаг улдузу Сириусдур (α), парлаглыьы – 1,5 визуал улдуз юлчцсцндядир вя эеъя эюй гцббясинин ян парлаг улдузудур. Бцръцн башга парлаг улдузлары 1,5; 1,84 вя 1,97 визуал улдуз юлчцсцндя парлаглыьа малик олан Адара (ε), Везен (δ) вя Мирзамдыр (β). Б.К. Азярбайъанда йанвар-феврал айларында даща йахшы эюрцнцр (бах Улдузлу эюй).

  Бюйцк Кюпяк бцръц.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK KÖRƏK

  БЮЙЦК КЮПЯК (лат. Ъанис Мажор) – эюйцн Ъ. йарымкцрясиндя бцръ. Ян парлаг улдузу Сириусдур (α), парлаглыьы – 1,5 визуал улдуз юлчцсцндядир вя эеъя эюй гцббясинин ян парлаг улдузудур. Бцръцн башга парлаг улдузлары 1,5; 1,84 вя 1,97 визуал улдуз юлчцсцндя парлаглыьа малик олан Адара (ε), Везен (δ) вя Мирзамдыр (β). Б.К. Азярбайъанда йанвар-феврал айларында даща йахшы эюрцнцр (бах Улдузлу эюй).

  Бюйцк Кюпяк бцръц.  BÖYÜK KÖRƏK

  БЮЙЦК КЮПЯК (лат. Ъанис Мажор) – эюйцн Ъ. йарымкцрясиндя бцръ. Ян парлаг улдузу Сириусдур (α), парлаглыьы – 1,5 визуал улдуз юлчцсцндядир вя эеъя эюй гцббясинин ян парлаг улдузудур. Бцръцн башга парлаг улдузлары 1,5; 1,84 вя 1,97 визуал улдуз юлчцсцндя парлаглыьа малик олан Адара (ε), Везен (δ) вя Мирзамдыр (β). Б.К. Азярбайъанда йанвар-феврал айларында даща йахшы эюрцнцр (бах Улдузлу эюй).

  Бюйцк Кюпяк бцръц.