Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK KUROPATOÇYA

  БЮЙЦК КУРОПАТОЧЙА, С а н а  Й у р й а х  – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ.-нда чай. Уз. 391 км, щювзясинин сащ. 6240 км2. Колыма овалыьындан башланыр. Тундрада, чохлу эюлляр олан ярази иля ахыр, Шярги Сибир дянизиня тюкцлцр. Мянсябиндя естуари йарадыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Гышда донур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK KUROPATOÇYA

  БЮЙЦК КУРОПАТОЧЙА, С а н а  Й у р й а х  – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ.-нда чай. Уз. 391 км, щювзясинин сащ. 6240 км2. Колыма овалыьындан башланыр. Тундрада, чохлу эюлляр олан ярази иля ахыр, Шярги Сибир дянизиня тюкцлцр. Мянсябиндя естуари йарадыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Гышда донур.

  BÖYÜK KUROPATOÇYA

  БЮЙЦК КУРОПАТОЧЙА, С а н а  Й у р й а х  – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ.-нда чай. Уз. 391 км, щювзясинин сащ. 6240 км2. Колыма овалыьындан башланыр. Тундрада, чохлу эюлляр олан ярази иля ахыр, Шярги Сибир дянизиня тюкцлцр. Мянсябиндя естуари йарадыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Гышда донур.