Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK QARAQOYUNLU

  БЮЙЦК ГАРАГОЙУНЛУ, Й е л л и ъ я – Иряван ханлыьынын Эюйчя мащалында (9.9.1930 илдян Басаркечяр р-ну, 11.6. 1969 илдян Варденис р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни тяъавцзцня мяруз галан kянд йандырылмыш, ящалиси ися говулмушдур. 1922 илдя кяндин эери гайытмыш ящалиси ону бярпа етмишдир. 1988 илдя йенидян ермяни тяъавцзцня мяруз галмыш Б.Г.-нун ящалиси бурадан говулмушдур. 3.1.1935 илдян кянд Язизли, 19.4.1991 илдян ися Норабак адландырылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK QARAQOYUNLU

  БЮЙЦК ГАРАГОЙУНЛУ, Й е л л и ъ я – Иряван ханлыьынын Эюйчя мащалында (9.9.1930 илдян Басаркечяр р-ну, 11.6. 1969 илдян Варденис р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни тяъавцзцня мяруз галан kянд йандырылмыш, ящалиси ися говулмушдур. 1922 илдя кяндин эери гайытмыш ящалиси ону бярпа етмишдир. 1988 илдя йенидян ермяни тяъавцзцня мяруз галмыш Б.Г.-нун ящалиси бурадан говулмушдур. 3.1.1935 илдян кянд Язизли, 19.4.1991 илдян ися Норабак адландырылмышдыр.

  BÖYÜK QARAQOYUNLU

  БЮЙЦК ГАРАГОЙУНЛУ, Й е л л и ъ я – Иряван ханлыьынын Эюйчя мащалында (9.9.1930 илдян Басаркечяр р-ну, 11.6. 1969 илдян Варденис р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни тяъавцзцня мяруз галан kянд йандырылмыш, ящалиси ися говулмушдур. 1922 илдя кяндин эери гайытмыш ящалиси ону бярпа етмишдир. 1988 илдя йенидян ермяни тяъавцзцня мяруз галмыш Б.Г.-нун ящалиси бурадан говулмушдур. 3.1.1935 илдян кянд Язизли, 19.4.1991 илдян ися Норабак адландырылмышдыр.