Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK QIŞLAQ

  БЮЙЦК ГЫШЛАГ – Азярб. Респ. Товуз р-нунда кянд. Бюйцк Гышлаг я.д.-нин (Бюйцк Гышлаг, Мясимляр, Моллалар, Шяряфли, Шамлыг к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 45 км ъ.-да, Ясрик чайынын сащилиндя, Мурьуз силсилясинин (Кичик Гафгаз) ятяйиндядир. Ящ. 2786 (2008); картофчулуг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. 2 там орта мяктяб, китабхана, мядяниййят еви, 2 тибб мянтягяси, рабитя шюбяси вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK QIŞLAQ

  БЮЙЦК ГЫШЛАГ – Азярб. Респ. Товуз р-нунда кянд. Бюйцк Гышлаг я.д.-нин (Бюйцк Гышлаг, Мясимляр, Моллалар, Шяряфли, Шамлыг к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 45 км ъ.-да, Ясрик чайынын сащилиндя, Мурьуз силсилясинин (Кичик Гафгаз) ятяйиндядир. Ящ. 2786 (2008); картофчулуг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. 2 там орта мяктяб, китабхана, мядяниййят еви, 2 тибб мянтягяси, рабитя шюбяси вар.

  BÖYÜK QIŞLAQ

  БЮЙЦК ГЫШЛАГ – Азярб. Респ. Товуз р-нунда кянд. Бюйцк Гышлаг я.д.-нин (Бюйцк Гышлаг, Мясимляр, Моллалар, Шяряфли, Шамлыг к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 45 км ъ.-да, Ясрик чайынын сащилиндя, Мурьуз силсилясинин (Кичик Гафгаз) ятяйиндядир. Ящ. 2786 (2008); картофчулуг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. 2 там орта мяктяб, китабхана, мядяниййят еви, 2 тибб мянтягяси, рабитя шюбяси вар.