Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİÇLAMAR

  БИЧЛАМÁР – инэилис дили ясасында йаранмыш пиъин дилляриндян бири. 19 ясрин яввялляриндян Океанийанын сащилйаны р-нларында йайылмышдыр. Авропанын балинаовлайан вя тиъарят эямиляринин командасы иля йерли ящали арасында цнсиййят васитяси кими мейдана эялмишдир. “Б.” сюзц мцбадиля тиъаряти обйектляриндян бири олан гурудулмуш трепангын франсызъа адындан (beche-de-mer) эютцрцлмцшдцр. 19 ясрин орталарында Микронезийа вя Полинезийада, демяк олар ки, истифадядян чыхмышды. Лакин хцсусиля 1864–67 иллярдян Йени Щибрид, Соломон а-ры вя бир сыра башга р-нларын абориэенляри Квинсленд (Австралийа), Фиъи, Йени Каледонийа вя Само а-рында тяшкил олунмуш плантасийаларда ишлямяк цчцн ъялб олундугдан сонра Меланезийада истифадяси интенсивляшмишдир. 1885 илдян сонра Самоа плантасийаларына ишчи гцввяси йалныз Бисмарк архипелагындан эятирилирди; Б.-ын йерли нювляриндян бириня ток-писин креол дили аиддир. Квинсленддя йайылмыш Б. варианты ясасында мцасир бислама вя Соломон адалары пиъини дилляри йаранмышдыр. 20 ясрдя Б. тамамиля истифадядян чыхмышдыр.
  Яд.: Беликов В.И. Пиджины и креоль -
  ские языки Океании: Со цио линг вистический
  очерк. М., 1998.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİÇLAMAR

  БИЧЛАМÁР – инэилис дили ясасында йаранмыш пиъин дилляриндян бири. 19 ясрин яввялляриндян Океанийанын сащилйаны р-нларында йайылмышдыр. Авропанын балинаовлайан вя тиъарят эямиляринин командасы иля йерли ящали арасында цнсиййят васитяси кими мейдана эялмишдир. “Б.” сюзц мцбадиля тиъаряти обйектляриндян бири олан гурудулмуш трепангын франсызъа адындан (beche-de-mer) эютцрцлмцшдцр. 19 ясрин орталарында Микронезийа вя Полинезийада, демяк олар ки, истифадядян чыхмышды. Лакин хцсусиля 1864–67 иллярдян Йени Щибрид, Соломон а-ры вя бир сыра башга р-нларын абориэенляри Квинсленд (Австралийа), Фиъи, Йени Каледонийа вя Само а-рында тяшкил олунмуш плантасийаларда ишлямяк цчцн ъялб олундугдан сонра Меланезийада истифадяси интенсивляшмишдир. 1885 илдян сонра Самоа плантасийаларына ишчи гцввяси йалныз Бисмарк архипелагындан эятирилирди; Б.-ын йерли нювляриндян бириня ток-писин креол дили аиддир. Квинсленддя йайылмыш Б. варианты ясасында мцасир бислама вя Соломон адалары пиъини дилляри йаранмышдыр. 20 ясрдя Б. тамамиля истифадядян чыхмышдыр.
  Яд.: Беликов В.И. Пиджины и креоль -
  ские языки Океании: Со цио линг вистический
  очерк. М., 1998.

  BİÇLAMAR

  БИЧЛАМÁР – инэилис дили ясасында йаранмыш пиъин дилляриндян бири. 19 ясрин яввялляриндян Океанийанын сащилйаны р-нларында йайылмышдыр. Авропанын балинаовлайан вя тиъарят эямиляринин командасы иля йерли ящали арасында цнсиййят васитяси кими мейдана эялмишдир. “Б.” сюзц мцбадиля тиъаряти обйектляриндян бири олан гурудулмуш трепангын франсызъа адындан (beche-de-mer) эютцрцлмцшдцр. 19 ясрин орталарында Микронезийа вя Полинезийада, демяк олар ки, истифадядян чыхмышды. Лакин хцсусиля 1864–67 иллярдян Йени Щибрид, Соломон а-ры вя бир сыра башга р-нларын абориэенляри Квинсленд (Австралийа), Фиъи, Йени Каледонийа вя Само а-рында тяшкил олунмуш плантасийаларда ишлямяк цчцн ъялб олундугдан сонра Меланезийада истифадяси интенсивляшмишдир. 1885 илдян сонра Самоа плантасийаларына ишчи гцввяси йалныз Бисмарк архипелагындан эятирилирди; Б.-ын йерли нювляриндян бириня ток-писин креол дили аиддир. Квинсленддя йайылмыш Б. варианты ясасында мцасир бислама вя Соломон адалары пиъини дилляри йаранмышдыр. 20 ясрдя Б. тамамиля истифадядян чыхмышдыр.
  Яд.: Беликов В.И. Пиджины и креоль -
  ские языки Океании: Со цио линг вистический
  очерк. М., 1998.