Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARĞACVURMA

  тохуъулуг дязэащларында апарылан ясас ямялиййатлардан бири; арьаъ сапларыны щярякят етдирян дараьын дишляри (лювщяъикляри) васитясиля йериня йетирилир. Ясняйя (ики щиссяйя айрылмыш яриш саплары арасындакы ромб шякилли бошлуьа) верилян арьаъ сапы парчанын тохунмуш щиссясиня тяряф иряли вурулур. Чохяснякли тохума дязэащларында А.-ны щяйата кечирмяк цчцн мцряккяб гурулушлу дисклярдян истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARĞACVURMA

  тохуъулуг дязэащларында апарылан ясас ямялиййатлардан бири; арьаъ сапларыны щярякят етдирян дараьын дишляри (лювщяъикляри) васитясиля йериня йетирилир. Ясняйя (ики щиссяйя айрылмыш яриш саплары арасындакы ромб шякилли бошлуьа) верилян арьаъ сапы парчанын тохунмуш щиссясиня тяряф иряли вурулур. Чохяснякли тохума дязэащларында А.-ны щяйата кечирмяк цчцн мцряккяб гурулушлу дисклярдян истифадя едилир.

  ARĞACVURMA

  тохуъулуг дязэащларында апарылан ясас ямялиййатлардан бири; арьаъ сапларыны щярякят етдирян дараьын дишляри (лювщяъикляри) васитясиля йериня йетирилир. Ясняйя (ики щиссяйя айрылмыш яриш саплары арасындакы ромб шякилли бошлуьа) верилян арьаъ сапы парчанын тохунмуш щиссясиня тяряф иряли вурулур. Чохяснякли тохума дязэащларында А.-ны щяйата кечирмяк цчцн мцряккяб гурулушлу дисклярдян истифадя едилир.