Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK MƏRCANLI

  БЮЙЦК МЯРЪАНЛЫ – Азярб. Респ. Ъябрайыл р-нунда кянд. Бюйцк Мяръанлы я.д-нин (Бюйцк Мяръанлы, Йухары Мяръанлы к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 30 км ъ.-ш.-дя, Араз чайынын сол сащилиндян 2 км аралы, дцзянликдядир. Ящ. 4225 (2008); ишьалдан (1993, август) яввял тахылчылыг, щейвандарлыг, цзцмчцлцк, барамачылыгла мяшьул олмушдур. Ики орта мяктяб, китабхана, мядяниййят еви, рабитя шюбяси, хястяхана вар иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK MƏRCANLI

  БЮЙЦК МЯРЪАНЛЫ – Азярб. Респ. Ъябрайыл р-нунда кянд. Бюйцк Мяръанлы я.д-нин (Бюйцк Мяръанлы, Йухары Мяръанлы к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 30 км ъ.-ш.-дя, Араз чайынын сол сащилиндян 2 км аралы, дцзянликдядир. Ящ. 4225 (2008); ишьалдан (1993, август) яввял тахылчылыг, щейвандарлыг, цзцмчцлцк, барамачылыгла мяшьул олмушдур. Ики орта мяктяб, китабхана, мядяниййят еви, рабитя шюбяси, хястяхана вар иди.

  BÖYÜK MƏRCANLI

  БЮЙЦК МЯРЪАНЛЫ – Азярб. Респ. Ъябрайыл р-нунда кянд. Бюйцк Мяръанлы я.д-нин (Бюйцк Мяръанлы, Йухары Мяръанлы к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 30 км ъ.-ш.-дя, Араз чайынын сол сащилиндян 2 км аралы, дцзянликдядир. Ящ. 4225 (2008); ишьалдан (1993, август) яввял тахылчылыг, щейвандарлыг, цзцмчцлцк, барамачылыгла мяшьул олмушдур. Ики орта мяктяб, китабхана, мядяниййят еви, рабитя шюбяси, хястяхана вар иди.