Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK MƏZRƏ

  БЮЙЦК МЯЗРЯ, Г у л у  А ь а л ы – Иряван ханлыьынын Эюйчя мащалында (9.9.1930 илдян Басаркечяр, 11.6.1969 илдян Варденис р-ну), Мязря чайынын сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918– 20 иллярдя ермяни тяъавцзцня мяруз галан кянд даьыдылмыш, йандырылмыш, ящалиси зоракылыгла говулмуш вя бурада Тцркийядян эялян ермяниляр йерляшдирилмишдир. 1922 илдя азярб.-ларын бир щиссяси эери гайытмышдыр. 1988 илдя кянд йенидян ермяни тяъавцзцня мяруз галмыш вя онун бцтцн азярб. ящалиси кянддян говулмушдур. 19.4.1991 илдя кянд Метз Масрик адландырылмышдыр.
    

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK MƏZRƏ

  БЮЙЦК МЯЗРЯ, Г у л у  А ь а л ы – Иряван ханлыьынын Эюйчя мащалында (9.9.1930 илдян Басаркечяр, 11.6.1969 илдян Варденис р-ну), Мязря чайынын сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918– 20 иллярдя ермяни тяъавцзцня мяруз галан кянд даьыдылмыш, йандырылмыш, ящалиси зоракылыгла говулмуш вя бурада Тцркийядян эялян ермяниляр йерляшдирилмишдир. 1922 илдя азярб.-ларын бир щиссяси эери гайытмышдыр. 1988 илдя кянд йенидян ермяни тяъавцзцня мяруз галмыш вя онун бцтцн азярб. ящалиси кянддян говулмушдур. 19.4.1991 илдя кянд Метз Масрик адландырылмышдыр.
    

  BÖYÜK MƏZRƏ

  БЮЙЦК МЯЗРЯ, Г у л у  А ь а л ы – Иряван ханлыьынын Эюйчя мащалында (9.9.1930 илдян Басаркечяр, 11.6.1969 илдян Варденис р-ну), Мязря чайынын сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918– 20 иллярдя ермяни тяъавцзцня мяруз галан кянд даьыдылмыш, йандырылмыш, ящалиси зоракылыгла говулмуш вя бурада Тцркийядян эялян ермяниляр йерляшдирилмишдир. 1922 илдя азярб.-ларын бир щиссяси эери гайытмышдыр. 1988 илдя кянд йенидян ермяни тяъавцзцня мяруз галмыш вя онун бцтцн азярб. ящалиси кянддян говулмушдур. 19.4.1991 илдя кянд Метз Масрик адландырылмышдыр.