Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİÇMƏ MAŞINI

  БИЧМЯ МАШЫНЫ – бир нечя гат парча вя йа трикотаждан тикиш мямулаты щиссяляри бичян машын. Парча гатларынын кясилябилян щцнд. (30 см-я гядяр) Б.м.-нын конструк сийасындан, парчанын галынлыьындан вя хассясиндян асылыдыр. Б.м. сяййар вя стасионар олур. Сяййар Б.м.-н да ишляк орган бюйцк сцрятля фырланан диск, йахуд иряли-эери эедя-эедя шагули щярякят едян лювщяшякилли полад бычагдыр. Стасионар Б.м.-нын ишляк органы 3, йахуд 4 гаснаьа кечирилмиш бюйцк сцрятля фырланан сонсуз полад лентдян ибарят бычагдыр. Кясиъи алят кими компцтерля идаря олунан, лазер шцасындан, су шырнаьындан истифадя едян Б.м. ишляниб-щазырланмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİÇMƏ MAŞINI

  БИЧМЯ МАШЫНЫ – бир нечя гат парча вя йа трикотаждан тикиш мямулаты щиссяляри бичян машын. Парча гатларынын кясилябилян щцнд. (30 см-я гядяр) Б.м.-нын конструк сийасындан, парчанын галынлыьындан вя хассясиндян асылыдыр. Б.м. сяййар вя стасионар олур. Сяййар Б.м.-н да ишляк орган бюйцк сцрятля фырланан диск, йахуд иряли-эери эедя-эедя шагули щярякят едян лювщяшякилли полад бычагдыр. Стасионар Б.м.-нын ишляк органы 3, йахуд 4 гаснаьа кечирилмиш бюйцк сцрятля фырланан сонсуз полад лентдян ибарят бычагдыр. Кясиъи алят кими компцтерля идаря олунан, лазер шцасындан, су шырнаьындан истифадя едян Б.м. ишляниб-щазырланмышдыр.

  BİÇMƏ MAŞINI

  БИЧМЯ МАШЫНЫ – бир нечя гат парча вя йа трикотаждан тикиш мямулаты щиссяляри бичян машын. Парча гатларынын кясилябилян щцнд. (30 см-я гядяр) Б.м.-нын конструк сийасындан, парчанын галынлыьындан вя хассясиндян асылыдыр. Б.м. сяййар вя стасионар олур. Сяййар Б.м.-н да ишляк орган бюйцк сцрятля фырланан диск, йахуд иряли-эери эедя-эедя шагули щярякят едян лювщяшякилли полад бычагдыр. Стасионар Б.м.-нын ишляк органы 3, йахуд 4 гаснаьа кечирилмиш бюйцк сцрятля фырланан сонсуз полад лентдян ибарят бычагдыр. Кясиъи алят кими компцтерля идаря олунан, лазер шцасындан, су шырнаьындан истифадя едян Б.м. ишляниб-щазырланмышдыр.