Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK NƏFUD


  BЮYЦK NЯFUD (яr.     ) – Яrяbistan y-a-nda, Sяudiyyя Яrяbistanыnын шm.-ыnda sяhra. Sah. tяqр. 80 min km2, eni 300 km-яdяk. Hцnd. 600–1000 m olan yaylada yerlяшir. Daшlы sяthindя barxan vя qum tirяlяri (hцnd. 100 m-яdяk) sяciyyяvidir. Tropik sяhra iqlimi var. Orta temp-r yanvarda tяqr. 10°C, iyulda 30°C (maks. 54°C-йяdяk), illik yaьыntы tяqr. 100 mm-dir. Daima gцclц kцlяklяr яsir. Чoxsaylы quru чay yataqlarы (vadilяr), dяrinliyi 200 m-я чatan чюkяklяrin dibindя su quyularы vя vahяlяr var. Qrunt sularы azdыr. Bitki юrtцyц zяifdir, yovшan-efemerlяr yayыlmышdыr. Heyvanlarы: kaftar, чaqqal, чюlpiшiyi, ahu, gяmiricilяr, kяrtяnkяlя. Kючяri maldarlыq (qoyun, dяvя) inkiшaf etmiшdir. B.N. dцnyanыn яn gюzяl sяhralarыndan biridir. Sяthinin rяngi sяhяrlяr parlaq-qыrmыzыdan, gцnorta aь, axшamlar tцnd-qыrmыzыyadяk dяyiшir.


  Бюйцк Няфуд сящрасы.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK NƏFUD


  BЮYЦK NЯFUD (яr.     ) – Яrяbistan y-a-nda, Sяudiyyя Яrяbistanыnын шm.-ыnda sяhra. Sah. tяqр. 80 min km2, eni 300 km-яdяk. Hцnd. 600–1000 m olan yaylada yerlяшir. Daшlы sяthindя barxan vя qum tirяlяri (hцnd. 100 m-яdяk) sяciyyяvidir. Tropik sяhra iqlimi var. Orta temp-r yanvarda tяqr. 10°C, iyulda 30°C (maks. 54°C-йяdяk), illik yaьыntы tяqr. 100 mm-dir. Daima gцclц kцlяklяr яsir. Чoxsaylы quru чay yataqlarы (vadilяr), dяrinliyi 200 m-я чatan чюkяklяrin dibindя su quyularы vя vahяlяr var. Qrunt sularы azdыr. Bitki юrtцyц zяifdir, yovшan-efemerlяr yayыlmышdыr. Heyvanlarы: kaftar, чaqqal, чюlpiшiyi, ahu, gяmiricilяr, kяrtяnkяlя. Kючяri maldarlыq (qoyun, dяvя) inkiшaf etmiшdir. B.N. dцnyanыn яn gюzяl sяhralarыndan biridir. Sяthinin rяngi sяhяrlяr parlaq-qыrmыzыdan, gцnorta aь, axшamlar tцnd-qыrmыzыyadяk dяyiшir.


  Бюйцк Няфуд сящрасы.

   

  BÖYÜK NƏFUD


  BЮYЦK NЯFUD (яr.     ) – Яrяbistan y-a-nda, Sяudiyyя Яrяbistanыnын шm.-ыnda sяhra. Sah. tяqр. 80 min km2, eni 300 km-яdяk. Hцnd. 600–1000 m olan yaylada yerlяшir. Daшlы sяthindя barxan vя qum tirяlяri (hцnd. 100 m-яdяk) sяciyyяvidir. Tropik sяhra iqlimi var. Orta temp-r yanvarda tяqr. 10°C, iyulda 30°C (maks. 54°C-йяdяk), illik yaьыntы tяqr. 100 mm-dir. Daima gцclц kцlяklяr яsir. Чoxsaylы quru чay yataqlarы (vadilяr), dяrinliyi 200 m-я чatan чюkяklяrin dibindя su quyularы vя vahяlяr var. Qrunt sularы azdыr. Bitki юrtцyц zяifdir, yovшan-efemerlяr yayыlmышdыr. Heyvanlarы: kaftar, чaqqal, чюlpiшiyi, ahu, gяmiricilяr, kяrtяnkяlя. Kючяri maldarlыq (qoyun, dяvя) inkiшaf etmiшdir. B.N. dцnyanыn яn gюzяl sяhralarыndan biridir. Sяthinin rяngi sяhяrlяr parlaq-qыrmыzыdan, gцnorta aь, axшamlar tцnd-qыrmыzыyadяk dяyiшir.


  Бюйцк Няфуд сящрасы.