Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK ORİON DUMANLIĞI


  БЮЙЦК ОРИОН ДУМАНЛЫЬЫ (БОД) – Орион бцръцндя йерляшян ишыглы диффуз думанлыьы. Йашылымтыл чалара маликдир. Спектри емиссийа хятляриндян ибарятдир. Йердян 1600 ишыг или мясафядя йерляшир. Юлчцляри бюйцк олдуьундан (33 ишыг или) эюйдя ади эюзля эюрцнцр. Думанлыьын ичярисиндя ъаван улдузлар , исти газ вя тоз вардыр. Думанлыгда 4 парлаг улдуз трапесийа тяшкил едир. Улдузлары ящатя едян эцълц мави рянэли парылты улдузун ишыьынын ону ящатя едян тоздан сяпялянмясинин нятиъясидир. БОД нисбятян ъавандыр; йашы 10 милйон илдян чох дейил, лакин даьылмаьа доьру эедир. Щесабламалар эюстярир ки, 100000 илдян сонра о тамамиля йох олаъаг. 

  Бюйцк Орион думанлыьы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK ORİON DUMANLIĞI


  БЮЙЦК ОРИОН ДУМАНЛЫЬЫ (БОД) – Орион бцръцндя йерляшян ишыглы диффуз думанлыьы. Йашылымтыл чалара маликдир. Спектри емиссийа хятляриндян ибарятдир. Йердян 1600 ишыг или мясафядя йерляшир. Юлчцляри бюйцк олдуьундан (33 ишыг или) эюйдя ади эюзля эюрцнцр. Думанлыьын ичярисиндя ъаван улдузлар , исти газ вя тоз вардыр. Думанлыгда 4 парлаг улдуз трапесийа тяшкил едир. Улдузлары ящатя едян эцълц мави рянэли парылты улдузун ишыьынын ону ящатя едян тоздан сяпялянмясинин нятиъясидир. БОД нисбятян ъавандыр; йашы 10 милйон илдян чох дейил, лакин даьылмаьа доьру эедир. Щесабламалар эюстярир ки, 100000 илдян сонра о тамамиля йох олаъаг. 

  Бюйцк Орион думанлыьы.

  BÖYÜK ORİON DUMANLIĞI


  БЮЙЦК ОРИОН ДУМАНЛЫЬЫ (БОД) – Орион бцръцндя йерляшян ишыглы диффуз думанлыьы. Йашылымтыл чалара маликдир. Спектри емиссийа хятляриндян ибарятдир. Йердян 1600 ишыг или мясафядя йерляшир. Юлчцляри бюйцк олдуьундан (33 ишыг или) эюйдя ади эюзля эюрцнцр. Думанлыьын ичярисиндя ъаван улдузлар , исти газ вя тоз вардыр. Думанлыгда 4 парлаг улдуз трапесийа тяшкил едир. Улдузлары ящатя едян эцълц мави рянэли парылты улдузун ишыьынын ону ящатя едян тоздан сяпялянмясинин нятиъясидир. БОД нисбятян ъавандыр; йашы 10 милйон илдян чох дейил, лакин даьылмаьа доьру эедир. Щесабламалар эюстярир ки, 100000 илдян сонра о тамамиля йох олаъаг. 

  Бюйцк Орион думанлыьы.