Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK OREŞNOYE MAĞARASI


  БЮЙЦК ОРЕШНОЙЕ МАЬАРАСЫ – дцнйанын конгломератларда йерляшян ян узун маьараларындан бири. РФ-дя, Краснойарск дийарынын ъ.-унда, Тайожны Баъей чайынын сол сащилиндядир. Щоризонтал вя маили лабиринтляринин, каща вя гуйуларынын цмуми уз. тягр. 58 км, дяринлийи 190 м-дир. Эириши 600 м йцксякликдядир. Щаванын темп-ру илбойу тягр. 4°Ъ-дир. Каменны кащасында йералты эюл (дяринлийи 30 м-ядяк) вя кичик чайлар вар. Сказка, Театралны, Звйоздны кащаралары сталактитли вя сталагмитлидир. Тябият абидясидир. Туризм маршруту цзяриндядир. 

  Бюйцк Орешнойе маьарасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK OREŞNOYE MAĞARASI


  БЮЙЦК ОРЕШНОЙЕ МАЬАРАСЫ – дцнйанын конгломератларда йерляшян ян узун маьараларындан бири. РФ-дя, Краснойарск дийарынын ъ.-унда, Тайожны Баъей чайынын сол сащилиндядир. Щоризонтал вя маили лабиринтляринин, каща вя гуйуларынын цмуми уз. тягр. 58 км, дяринлийи 190 м-дир. Эириши 600 м йцксякликдядир. Щаванын темп-ру илбойу тягр. 4°Ъ-дир. Каменны кащасында йералты эюл (дяринлийи 30 м-ядяк) вя кичик чайлар вар. Сказка, Театралны, Звйоздны кащаралары сталактитли вя сталагмитлидир. Тябият абидясидир. Туризм маршруту цзяриндядир. 

  Бюйцк Орешнойе маьарасы.

  BÖYÜK OREŞNOYE MAĞARASI


  БЮЙЦК ОРЕШНОЙЕ МАЬАРАСЫ – дцнйанын конгломератларда йерляшян ян узун маьараларындан бири. РФ-дя, Краснойарск дийарынын ъ.-унда, Тайожны Баъей чайынын сол сащилиндядир. Щоризонтал вя маили лабиринтляринин, каща вя гуйуларынын цмуми уз. тягр. 58 км, дяринлийи 190 м-дир. Эириши 600 м йцксякликдядир. Щаванын темп-ру илбойу тягр. 4°Ъ-дир. Каменны кащасында йералты эюл (дяринлийи 30 м-ядяк) вя кичик чайлар вар. Сказка, Театралны, Звйоздны кащаралары сталактитли вя сталагмитлидир. Тябият абидясидир. Туризм маршруту цзяриндядир. 

  Бюйцк Орешнойе маьарасы.