Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BRÜSSEL KONFRANSLARI


  БРЦССЕЛ КОНФРАНСЛАРЫ (1876, 1889–90) – Авропа дювлятляринин Африкада мцстямлякячилик мясяляляри иля баьлы кечирдийи конфранслар. 1876 ил сентйабрын 12–14-дя кечирилмиш конфранс Белчика кралы ЫЫ Леополдун тяшяббцсц иля Бейнялхалг ъоьрафи конфранс ады алтында чаьырылса да, ясас мясяля мцстямлякячи дювлятлярин Мяркязи Африканын дахили р-нларыны зябт етмяси иля ялагядар иди. 1889 ил нойабрын 18-дян 1890 ил ийулун 2-дяк кечирилмиш конфрансда 17 дювлят иш- тирак етмишдир. Конфрансда Африкада гул алвериня гаршы мцбаризяйя даир Баш сяняд гябул олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BRÜSSEL KONFRANSLARI


  БРЦССЕЛ КОНФРАНСЛАРЫ (1876, 1889–90) – Авропа дювлятляринин Африкада мцстямлякячилик мясяляляри иля баьлы кечирдийи конфранслар. 1876 ил сентйабрын 12–14-дя кечирилмиш конфранс Белчика кралы ЫЫ Леополдун тяшяббцсц иля Бейнялхалг ъоьрафи конфранс ады алтында чаьырылса да, ясас мясяля мцстямлякячи дювлятлярин Мяркязи Африканын дахили р-нларыны зябт етмяси иля ялагядар иди. 1889 ил нойабрын 18-дян 1890 ил ийулун 2-дяк кечирилмиш конфрансда 17 дювлят иш- тирак етмишдир. Конфрансда Африкада гул алвериня гаршы мцбаризяйя даир Баш сяняд гябул олунмушдур.

  BRÜSSEL KONFRANSLARI


  БРЦССЕЛ КОНФРАНСЛАРЫ (1876, 1889–90) – Авропа дювлятляринин Африкада мцстямлякячилик мясяляляри иля баьлы кечирдийи конфранслар. 1876 ил сентйабрын 12–14-дя кечирилмиш конфранс Белчика кралы ЫЫ Леополдун тяшяббцсц иля Бейнялхалг ъоьрафи конфранс ады алтында чаьырылса да, ясас мясяля мцстямлякячи дювлятлярин Мяркязи Африканын дахили р-нларыны зябт етмяси иля ялагядар иди. 1889 ил нойабрын 18-дян 1890 ил ийулун 2-дяк кечирилмиш конфрансда 17 дювлят иш- тирак етмишдир. Конфрансда Африкада гул алвериня гаршы мцбаризяйя даир Баш сяняд гябул олунмушдур.