Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK PİT

  БЮЙЦК ПИТ – РФ-дя, Краснойарск дийарында чай. Йенисейин саь голу. Уз. 415 км, щювзясинин сащ. 21,7 мин км2. Йенисей тирясиндян башланыр вя бу яразидя ахыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Нойабрдан майадяк донмуш олур. Ашаьы ахынында ортаиллик су сярфи 211 м3/сан. Аьаъ ахыдылыр. Брйанка дайанаъаьынадяк эямичилийя йарарлыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK PİT

  БЮЙЦК ПИТ – РФ-дя, Краснойарск дийарында чай. Йенисейин саь голу. Уз. 415 км, щювзясинин сащ. 21,7 мин км2. Йенисей тирясиндян башланыр вя бу яразидя ахыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Нойабрдан майадяк донмуш олур. Ашаьы ахынында ортаиллик су сярфи 211 м3/сан. Аьаъ ахыдылыр. Брйанка дайанаъаьынадяк эямичилийя йарарлыдыр.

  BÖYÜK PİT

  БЮЙЦК ПИТ – РФ-дя, Краснойарск дийарында чай. Йенисейин саь голу. Уз. 415 км, щювзясинин сащ. 21,7 мин км2. Йенисей тирясиндян башланыр вя бу яразидя ахыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Нойабрдан майадяк донмуш олур. Ашаьы ахынында ортаиллик су сярфи 211 м3/сан. Аьаъ ахыдылыр. Брйанка дайанаъаьынадяк эямичилийя йарарлыдыр.