Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK POLŞA-KUYAVİYA OVALIĞI


  БЮЙЦК ПОЛША–КУЙÁВИЙА ОВАЛЫЬЫ (Низина Wиелкополско-Кужаwска) – Полшада, Орта Авропа дцзянлийинин бир щиссяси. Висла вя Одра чайлары арасында, ясасян Варта чайы щювзясиндядир. Бузлаг вя су-бузлаг чюкцнтцляриндян ибарятдир. Щцнд. 227 м-ядяк олан морен тяпяляри вя тиряляри, гядим бузлаг ахымы дяряляри вя эюлляр вар. Шам вя гарышыг мешяляр йайылмышдыр. Тахыл, картоф, тярявяз йетишдирилир. Ири шящярляри: Познан, Быдгош, Торун.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK POLŞA-KUYAVİYA OVALIĞI


  БЮЙЦК ПОЛША–КУЙÁВИЙА ОВАЛЫЬЫ (Низина Wиелкополско-Кужаwска) – Полшада, Орта Авропа дцзянлийинин бир щиссяси. Висла вя Одра чайлары арасында, ясасян Варта чайы щювзясиндядир. Бузлаг вя су-бузлаг чюкцнтцляриндян ибарятдир. Щцнд. 227 м-ядяк олан морен тяпяляри вя тиряляри, гядим бузлаг ахымы дяряляри вя эюлляр вар. Шам вя гарышыг мешяляр йайылмышдыр. Тахыл, картоф, тярявяз йетишдирилир. Ири шящярляри: Познан, Быдгош, Торун.

  BÖYÜK POLŞA-KUYAVİYA OVALIĞI


  БЮЙЦК ПОЛША–КУЙÁВИЙА ОВАЛЫЬЫ (Низина Wиелкополско-Кужаwска) – Полшада, Орта Авропа дцзянлийинин бир щиссяси. Висла вя Одра чайлары арасында, ясасян Варта чайы щювзясиндядир. Бузлаг вя су-бузлаг чюкцнтцляриндян ибарятдир. Щцнд. 227 м-ядяк олан морен тяпяляри вя тиряляри, гядим бузлаг ахымы дяряляри вя эюлляр вар. Шам вя гарышыг мешяляр йайылмышдыр. Тахыл, картоф, тярявяз йетишдирилир. Ири шящярляри: Познан, Быдгош, Торун.