Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK PYOTR KÖRFƏZİ


  БЮЙЦК ПЙОТР КЮРФЯЗИ – Йапон дянизинин Асийа сащилляриндя (РФ, Приморйе дийары) кюрфязи. Гурунун ичярисиня доьру 80 км узанмышдыр. Ени шм.-да 48 км, ъ.-да тягр. 200 км-я чатыр. Дяринлийи 30–66 м-дир. Сащилляри парчаланмышдыр. Бир нечя дахили кюрфяз (Амур, Уссури, Посйета, Стрелок, Восток, Находка вя с.) ямяля эятирир. Гышда бузла юртцлц олур. Владивосток ш. вя порту (Амур кюрфязи) вя Находка порту (Находка кюрфязи) Б.П.к.-нин сащилиндядир. 1978 илдя кюрфяз яразисиндя Узаг Шярг дяниз горуьу йарадылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK PYOTR KÖRFƏZİ


  БЮЙЦК ПЙОТР КЮРФЯЗИ – Йапон дянизинин Асийа сащилляриндя (РФ, Приморйе дийары) кюрфязи. Гурунун ичярисиня доьру 80 км узанмышдыр. Ени шм.-да 48 км, ъ.-да тягр. 200 км-я чатыр. Дяринлийи 30–66 м-дир. Сащилляри парчаланмышдыр. Бир нечя дахили кюрфяз (Амур, Уссури, Посйета, Стрелок, Восток, Находка вя с.) ямяля эятирир. Гышда бузла юртцлц олур. Владивосток ш. вя порту (Амур кюрфязи) вя Находка порту (Находка кюрфязи) Б.П.к.-нин сащилиндядир. 1978 илдя кюрфяз яразисиндя Узаг Шярг дяниз горуьу йарадылмышдыр.

  BÖYÜK PYOTR KÖRFƏZİ


  БЮЙЦК ПЙОТР КЮРФЯЗИ – Йапон дянизинин Асийа сащилляриндя (РФ, Приморйе дийары) кюрфязи. Гурунун ичярисиня доьру 80 км узанмышдыр. Ени шм.-да 48 км, ъ.-да тягр. 200 км-я чатыр. Дяринлийи 30–66 м-дир. Сащилляри парчаланмышдыр. Бир нечя дахили кюрфяз (Амур, Уссури, Посйета, Стрелок, Восток, Находка вя с.) ямяля эятирир. Гышда бузла юртцлц олур. Владивосток ш. вя порту (Амур кюрфязи) вя Находка порту (Находка кюрфязи) Б.П.к.-нин сащилиндядир. 1978 илдя кюрфяз яразисиндя Узаг Шярг дяниз горуьу йарадылмышдыр.