Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖYÜK RUSİYA ENSİKLOPEDİYASI


  “БЮЙЦК РУСИЙА ЕНСКИЛОПЕДИЙАСЫ”, “Болшайа Российскайа Енисклопедийа” (1949 иля гядяр вя 1959–92 иллярдя “Советскайа енсиклопедийа”, 1949–59 иллярдя “Болшайа советскайа енсиклопедийа”) – Русийа дювлят елми няшриййаты. Москвада йерляшир. Бюйцк совет енсиклопедийасынын (БСЕ-нин) 1-ъи няшрини бурахмаг мягсяди иля ССРИ МИК-нин Коммунист академийасы няздиндя сящмдар ъямиййят (1930 иля гядяр) кими йарадылмышдыр (1925). Чохъилдлик универсал вя сащя енсиклопедийалары вя енсиклопедик лцьятляр (1974 иля гядяр щям дя лингвистик лцьятляр), елм, техника вя мядяниййятин мцхтялиф сащяляри цзря биръилдлик енсиклопедийалар бурахмышдыр. 1926–2005 иллярдя няшриййатда 800-дян артыг адда (цмуми тиражы 100 млн.) китаб, о ъцмлядян Бюйцк совет енсиклопедийасы (3 няшри, 1924–41, 1949–51, 1951–69, 1969 –78), Кичик совет енсиклопедийасы (3 няшри, 1928–60), “Лермонтов енсиклопедийасы” (1981, тякрар няшри – 1999), чохъилдлик фялсяфя (1960–70), гыса ъоьрафийа (1960–66), тарих (1961–76), театр (1961–67), “Дцнйа юлкяляринин вя халгларынын инъя- сяняти” (“Искусство стран и народов мира”; 1962–81), гыса ядябиййат (1962–78), кянд тясяррцфаты (1969–75), мусиги (1973–82), рийазиййат (1977– 85), физика, кимйа (щяр икиси 1988–98) енсиклопедийалары вя с.) няшр олунмушдур. 1957–90 иллярдя БСЕ-нин иллик салнамяси бурахылмышдыр. 2004 илдян чохчилдлик Бюйцк Русийа енсиклопедийасы няшр едилир. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖYÜK RUSİYA ENSİKLOPEDİYASI


  “БЮЙЦК РУСИЙА ЕНСКИЛОПЕДИЙАСЫ”, “Болшайа Российскайа Енисклопедийа” (1949 иля гядяр вя 1959–92 иллярдя “Советскайа енсиклопедийа”, 1949–59 иллярдя “Болшайа советскайа енсиклопедийа”) – Русийа дювлят елми няшриййаты. Москвада йерляшир. Бюйцк совет енсиклопедийасынын (БСЕ-нин) 1-ъи няшрини бурахмаг мягсяди иля ССРИ МИК-нин Коммунист академийасы няздиндя сящмдар ъямиййят (1930 иля гядяр) кими йарадылмышдыр (1925). Чохъилдлик универсал вя сащя енсиклопедийалары вя енсиклопедик лцьятляр (1974 иля гядяр щям дя лингвистик лцьятляр), елм, техника вя мядяниййятин мцхтялиф сащяляри цзря биръилдлик енсиклопедийалар бурахмышдыр. 1926–2005 иллярдя няшриййатда 800-дян артыг адда (цмуми тиражы 100 млн.) китаб, о ъцмлядян Бюйцк совет енсиклопедийасы (3 няшри, 1924–41, 1949–51, 1951–69, 1969 –78), Кичик совет енсиклопедийасы (3 няшри, 1928–60), “Лермонтов енсиклопедийасы” (1981, тякрар няшри – 1999), чохъилдлик фялсяфя (1960–70), гыса ъоьрафийа (1960–66), тарих (1961–76), театр (1961–67), “Дцнйа юлкяляринин вя халгларынын инъя- сяняти” (“Искусство стран и народов мира”; 1962–81), гыса ядябиййат (1962–78), кянд тясяррцфаты (1969–75), мусиги (1973–82), рийазиййат (1977– 85), физика, кимйа (щяр икиси 1988–98) енсиклопедийалары вя с.) няшр олунмушдур. 1957–90 иллярдя БСЕ-нин иллик салнамяси бурахылмышдыр. 2004 илдян чохчилдлик Бюйцк Русийа енсиклопедийасы няшр едилир. 

  BÖYÜK RUSİYA ENSİKLOPEDİYASI


  “БЮЙЦК РУСИЙА ЕНСКИЛОПЕДИЙАСЫ”, “Болшайа Российскайа Енисклопедийа” (1949 иля гядяр вя 1959–92 иллярдя “Советскайа енсиклопедийа”, 1949–59 иллярдя “Болшайа советскайа енсиклопедийа”) – Русийа дювлят елми няшриййаты. Москвада йерляшир. Бюйцк совет енсиклопедийасынын (БСЕ-нин) 1-ъи няшрини бурахмаг мягсяди иля ССРИ МИК-нин Коммунист академийасы няздиндя сящмдар ъямиййят (1930 иля гядяр) кими йарадылмышдыр (1925). Чохъилдлик универсал вя сащя енсиклопедийалары вя енсиклопедик лцьятляр (1974 иля гядяр щям дя лингвистик лцьятляр), елм, техника вя мядяниййятин мцхтялиф сащяляри цзря биръилдлик енсиклопедийалар бурахмышдыр. 1926–2005 иллярдя няшриййатда 800-дян артыг адда (цмуми тиражы 100 млн.) китаб, о ъцмлядян Бюйцк совет енсиклопедийасы (3 няшри, 1924–41, 1949–51, 1951–69, 1969 –78), Кичик совет енсиклопедийасы (3 няшри, 1928–60), “Лермонтов енсиклопедийасы” (1981, тякрар няшри – 1999), чохъилдлик фялсяфя (1960–70), гыса ъоьрафийа (1960–66), тарих (1961–76), театр (1961–67), “Дцнйа юлкяляринин вя халгларынын инъя- сяняти” (“Искусство стран и народов мира”; 1962–81), гыса ядябиййат (1962–78), кянд тясяррцфаты (1969–75), мусиги (1973–82), рийазиййат (1977– 85), физика, кимйа (щяр икиси 1988–98) енсиклопедийалары вя с.) няшр олунмушдур. 1957–90 иллярдя БСЕ-нин иллик салнамяси бурахылмышдыр. 2004 илдян чохчилдлик Бюйцк Русийа енсиклопедийасы няшр едилир.