Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAKİŞİYEVA Minayə Yəhya qızı

  АЬАКИШИЙЕВА Минайя Йящйа гызы (11.9.1942, Бакы – 5.5.2001, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1989), проф. (1991). Москва Дювлят Зяриф Кимйа Технолоэийасы Ин-туну битирмишдир (1965). Азярб. ЕА Елми Тядгигат Олефинляр Ин-да лабораторийа мцдири олмушдур (1989–2001). Тядгигатлары кичикмолекуллу олефинлярин олигомерляшмяси ясасында синтетик йаьларын вя ашгарларын алынмасына щяср едилмишдир. 120 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAKİŞİYEVA Minayə Yəhya qızı

  АЬАКИШИЙЕВА Минайя Йящйа гызы (11.9.1942, Бакы – 5.5.2001, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1989), проф. (1991). Москва Дювлят Зяриф Кимйа Технолоэийасы Ин-туну битирмишдир (1965). Азярб. ЕА Елми Тядгигат Олефинляр Ин-да лабораторийа мцдири олмушдур (1989–2001). Тядгигатлары кичикмолекуллу олефинлярин олигомерляшмяси ясасында синтетик йаьларын вя ашгарларын алынмасына щяср едилмишдир. 120 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  AĞAKİŞİYEVA Minayə Yəhya qızı

  АЬАКИШИЙЕВА Минайя Йящйа гызы (11.9.1942, Бакы – 5.5.2001, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1989), проф. (1991). Москва Дювлят Зяриф Кимйа Технолоэийасы Ин-туну битирмишдир (1965). Азярб. ЕА Елми Тядгигат Олефинляр Ин-да лабораторийа мцдири олмушдур (1989–2001). Тядгигатлары кичикмолекуллу олефинлярин олигомерляшмяси ясасында синтетик йаьларын вя ашгарларын алынмасына щяср едилмишдир. 120 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.