Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BSJ


  БСЖ (БЪЭ, Баъилле де Ъалметте ет де Эуèрин – Калмет вя Эерен басили) – вярям микобактерийаларынын (Мйъобаътериум бовис) юдля глисеринли-картофлу мцщитдя чохиллик (13 ил) беъярилмяси нятиъясиндя алынмыш вя вирулентлийи азалдылмыш ваксин штаммы; вярямин профилактикасы цчцн ъанлы ваксин кими истифадя олунур. Ваксини йаратмыш франсыз микробиологлары А. Калмет вя Ш. Эерен ону илк дяфя 1921 илдя тятбиг етмишляр. 1962 илдян дяридахили иммунизасийа цсулу щяйата кечирилир (буна гядяр ваксин аьыздан дахил едилирди). Бах щямчинин Иммунизасийа.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BSJ


  БСЖ (БЪЭ, Баъилле де Ъалметте ет де Эуèрин – Калмет вя Эерен басили) – вярям микобактерийаларынын (Мйъобаътериум бовис) юдля глисеринли-картофлу мцщитдя чохиллик (13 ил) беъярилмяси нятиъясиндя алынмыш вя вирулентлийи азалдылмыш ваксин штаммы; вярямин профилактикасы цчцн ъанлы ваксин кими истифадя олунур. Ваксини йаратмыш франсыз микробиологлары А. Калмет вя Ш. Эерен ону илк дяфя 1921 илдя тятбиг етмишляр. 1962 илдян дяридахили иммунизасийа цсулу щяйата кечирилир (буна гядяр ваксин аьыздан дахил едилирди). Бах щямчинин Иммунизасийа.

  BSJ


  БСЖ (БЪЭ, Баъилле де Ъалметте ет де Эуèрин – Калмет вя Эерен басили) – вярям микобактерийаларынын (Мйъобаътериум бовис) юдля глисеринли-картофлу мцщитдя чохиллик (13 ил) беъярилмяси нятиъясиндя алынмыш вя вирулентлийи азалдылмыш ваксин штаммы; вярямин профилактикасы цчцн ъанлы ваксин кими истифадя олунур. Ваксини йаратмыш франсыз микробиологлары А. Калмет вя Ш. Эерен ону илк дяфя 1921 илдя тятбиг етмишляр. 1962 илдян дяридахили иммунизасийа цсулу щяйата кечирилир (буна гядяр ваксин аьыздан дахил едилирди). Бах щямчинин Иммунизасийа.