Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUASYE


  БУАСЙÉ (Боиссиер) Пйер Едмон (25.5. 1810, Ъеневря – 25.9.1885, Во кантону, Валер) – Исвечря ботаники, Парис ЕА-нын цзвц (1885), Петербург ЕА-нын яъняби цзвц (1878). Ясярляри систематика вя флористика сащясиндядир. Чичякли биткилярин 6 миня йахын йени нювцнцн тясвирини вермиш вя 131 йени битки ъинси мцяййян етмишдир. “Шярг флорасы” (1–5 ъилдляр, 1867–84; ялавя ъилд, 1888) фундаментал ясяриндя Б.-нин Аралыг дянизи вя Йахын Шярг юлкяляриня чохиллик сяйащятляринин нятиъяляри цмумиляшдирилмиш, 12 миня йахын битки нювцнцн тясвирляри вя ъоьрафи йайылмасына даир мялуматлар верилмишдир. Топладыьы щербаринин сахланылмасы вя эяляъякдя бу иши да- вам етдирмяк цчцн Б.-дян галан вясаит щесабына Ъеневрядя бина тикилмиш вя “Буасйе” журналы няшр олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUASYE


  БУАСЙÉ (Боиссиер) Пйер Едмон (25.5. 1810, Ъеневря – 25.9.1885, Во кантону, Валер) – Исвечря ботаники, Парис ЕА-нын цзвц (1885), Петербург ЕА-нын яъняби цзвц (1878). Ясярляри систематика вя флористика сащясиндядир. Чичякли биткилярин 6 миня йахын йени нювцнцн тясвирини вермиш вя 131 йени битки ъинси мцяййян етмишдир. “Шярг флорасы” (1–5 ъилдляр, 1867–84; ялавя ъилд, 1888) фундаментал ясяриндя Б.-нин Аралыг дянизи вя Йахын Шярг юлкяляриня чохиллик сяйащятляринин нятиъяляри цмумиляшдирилмиш, 12 миня йахын битки нювцнцн тясвирляри вя ъоьрафи йайылмасына даир мялуматлар верилмишдир. Топладыьы щербаринин сахланылмасы вя эяляъякдя бу иши да- вам етдирмяк цчцн Б.-дян галан вясаит щесабына Ъеневрядя бина тикилмиш вя “Буасйе” журналы няшр олунур.

  BUASYE


  БУАСЙÉ (Боиссиер) Пйер Едмон (25.5. 1810, Ъеневря – 25.9.1885, Во кантону, Валер) – Исвечря ботаники, Парис ЕА-нын цзвц (1885), Петербург ЕА-нын яъняби цзвц (1878). Ясярляри систематика вя флористика сащясиндядир. Чичякли биткилярин 6 миня йахын йени нювцнцн тясвирини вермиш вя 131 йени битки ъинси мцяййян етмишдир. “Шярг флорасы” (1–5 ъилдляр, 1867–84; ялавя ъилд, 1888) фундаментал ясяриндя Б.-нин Аралыг дянизи вя Йахын Шярг юлкяляриня чохиллик сяйащятляринин нятиъяляри цмумиляшдирилмиш, 12 миня йахын битки нювцнцн тясвирляри вя ъоьрафи йайылмасына даир мялуматлар верилмишдир. Топладыьы щербаринин сахланылмасы вя эяляъякдя бу иши да- вам етдирмяк цчцн Б.-дян галан вясаит щесабына Ъеневрядя бина тикилмиш вя “Буасйе” журналы няшр олунур.